قاصدک

منبع تحقیق با موضوع ۳۵۱، Statistic، systematic، a

دانلود پایان نامه

that is given to population.

Table (4.3) test data normality

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk

Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
AGE
.۳۵۰
۳۵۱
.۱۱۱
.۷۷۷
۳۵۱
.۲۳۰
Academic Rhetoric within a systematic Functional Grammar
.۰۸۷
۳۵۱
.۱۶۰
.۹۷۴
۳۵۱
.۳۵۲

Based on the above

  منابع پایان نامه درمورد of، Hwang، Sources، Power

دیدگاهتان را بنویسید