قاصدک

منبع پایان نامه درباره است]۲۲[.، بفرد، سادهتر، دسترستر

هم به نسبت تیتانیم اکسید در دسترستر بوده و هم سنتز آن ارزانتر و سادهتر است و از دیگر سو به نسبت آن قابلیت بیشتری برای جذب مواد آلی بر سطح خود در نور مرئی را دارد به همین دلایل استفاده از این ماده روز به روز در حال گسترش است]۲۲[.
بنابراین امروزه ساخت این اکسیدهای فلزی به خاطر خواص منحصر بفرد و یگانه آنها بسیار مورد علاقه بوده و

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۸۷/۴±۱۱/۹، ۷۱/۱±۲۶/۱، ۸۸/۶±۱۰/۸، ۹۵/۱±۲/۸

دیدگاهتان را بنویسید