قاصدک

منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

دانلود پایان نامه

این کار برای هر دو نوع کاتالیست در دو نوع تابش فرابنفش و مرئی، pH، زمان، کاتالیست با نسبت جرمی مناسب بهینه شدند که در اشکال بعدی نشان داده شدهاند. شایان ذکر است که درهمه این آزمایشها مقادیر بهینه هرنوع کاتالیست با کاتالیست دیگرمورد بررسی قرار گرفته است.
۴-۱- کاتالیست ساخته شده از روش مخلوط کرن مکانیکی۶۷
۴-۱-۱- بهینه سازی نوع

  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید