قاصدک

منبع پایان نامه درباره بود]۴۵[.، ۷/۴، کامپوزیتهای، الاشاره

انجام مرحله ۳ به مدت ۹ ساعت درون آون در معرض دمای ۱۰۵گذاشته تا خشک شوند.
ماده آماده شده را برای حذف ناخالصیهای آن درون کوره در دمای ۵۵۰ درجه سانتی گراد و تا ۳ ساعت قرار می دهیم . نرخ تغییر دما ۷/۴ درجه سانتیگراد دقیقه بود]۴۵[.
پس از بدست آوردن نانو کامپوزیتهای فوق الاشاره در این تحقیق به هردو روش اقدام به انجام آزمایش و بدست

  پایان نامه درمورد مگنت، هیتر، ۳۲۷/۳۳g/mol، MERCK

دیدگاهتان را بنویسید