قاصدک

منبع پایان نامه درباره فنول، ، ،

دانلود پایان نامه

چهارم

نتایج و بحث

در این فصل تأثیر عوامل مختلف برروی جداسازی فنول موجود در آب با دو نوع کاتالیست ساخته شده از روش مخلوط کردن مکانیکی و روش اشباع سازی مرطوب در دو محیط با تابش نور فرابنفش و نور مرئی مورد بررسی قرار گرفته و مقادیر بهینه در میان موارد در نظر گرفته شده بدست آمده است. ما در

  منابع پایان نامه درمورد of، Liu، a، PEM

دیدگاهتان را بنویسید