قاصدک

منبع پایان نامه درباره فنول، ، ،

چهارم

نتایج و بحث

در این فصل تأثیر عوامل مختلف برروی جداسازی فنول موجود در آب با دو نوع کاتالیست ساخته شده از روش مخلوط کردن مکانیکی و روش اشباع سازی مرطوب در دو محیط با تابش نور فرابنفش و نور مرئی مورد بررسی قرار گرفته و مقادیر بهینه در میان موارد در نظر گرفته شده بدست آمده است. ما در

  منبع پایان نامه درباره ۱/۰، جدول۳-، (گرم)، لیتر)

دیدگاهتان را بنویسید