قاصدک

منبع پایان نامه درباره فنول، فنول،، ۱،۵،۱۰،۱۵، ،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۷۰

دانلود پایان نامه

۱،۵،۱۰،۱۵ ،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۷۰ ،۸۰،۹۰ ،۱۰۰ که همگی با واحد ppm می باشند.
شکل۳- ۷- خط بدست آمده جهت شناسایی مجهول

۳-۲-۹- انجام آزمایش های مورد نظر

آزمایشهای زیر برای شناخت بهترین شرایط جداسازی فنول انجام شده که این آزمایشها به قرار زیر است:
آزمایش تعیین بهترین کاتالیست برای جداسازی فنول، ساخته شده از روش مکانیکی در نور

  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، تقسیم بندی

دیدگاهتان را بنویسید