قاصدک

منبع پایان نامه درباره فنول، مرک۶۶، باخلوص، ۳-۲-۷-

آوردن نسبت بهینه برای زدایش فنول از پساب های صنعتی شده است.

۳-۲-۷- تهیه محلول آزمایشگاهی حاوی فنول

برای انجام آزمایش و اندازه گیری میزان جداسازی فنول نیاز به ساخت محلول با غلظت مشخص در آزمایشگاه بود. بنابراین جهت برآوردن آن اقدام به تهیه محلول مورد نظر شد به همین منظور از فنول جامد باخلوص بسیار بالا محصول شرکت مرک۶۶

  دانلود پایان نامه با موضوع نمایند.نمره، وقت،کمی،گاهی، ضربدر، ۱۱

دیدگاهتان را بنویسید