قاصدک

منبع پایان نامه درباره نمودارجذب، ppm50، فنول، ۳-۲-۸-

استفاده شده است. در همه آزمایشهای انجام شده محلول ppm50 این ماده در آب دیونیزه تهیه و استفاده شده است.

۳-۲-۸- شناسایی محلول مجهول

جهت استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر تعدادی محلول ناظر با غلظت مشخص تهیه شد و سپس نمودارجذب آنها در مقابل طول موج آنها بدست آمده است. سپس در طول موج ماکسیمم هرکدام از آنها که برای محلول فنول

  مقاله درموردناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان

دیدگاهتان را بنویسید