قاصدک

منبع پایان نامه درباره نمودارجذب، ppm50، فنول، ۳-۲-۸-

استفاده شده است. در همه آزمایشهای انجام شده محلول ppm50 این ماده در آب دیونیزه تهیه و استفاده شده است.

۳-۲-۸- شناسایی محلول مجهول

جهت استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر تعدادی محلول ناظر با غلظت مشخص تهیه شد و سپس نمودارجذب آنها در مقابل طول موج آنها بدست آمده است. سپس در طول موج ماکسیمم هرکدام از آنها که برای محلول فنول

  منابع پایان نامه درمورد ، sim('anodepressure45')، ip(2,i)==4، ip(2,i)==4.5

دیدگاهتان را بنویسید