قاصدک

منبع پایان نامه درباره نمودیم.، هاون، فوقالذکر،

دانلود پایان نامه

پس از انتخاب این چهار نوع کاتالیست با نسبتهای فوقالذکر اقدام به ساخت نانو کامپوزیت به روش مخلوط کردن مکانیکی نمودیم. در اینجا نخست پس از توزین مقادیر مشخص بر حسب جدول (۳-۱) آن سه را در یک هاون چینی ریخته و با استفاده از آب یا اتانول آنها را به شدت و برای مدت ۱۵ دقیقه مخلوط نمودیم. سپس ترکیب مخلوط شده را

  پایان نامه با کلمات کلیدیتقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت

دیدگاهتان را بنویسید