قاصدک

منبع پایان نامه درباره نمودیم.، هاون، فوقالذکر،

پس از انتخاب این چهار نوع کاتالیست با نسبتهای فوقالذکر اقدام به ساخت نانو کامپوزیت به روش مخلوط کردن مکانیکی نمودیم. در اینجا نخست پس از توزین مقادیر مشخص بر حسب جدول (۳-۱) آن سه را در یک هاون چینی ریخته و با استفاده از آب یا اتانول آنها را به شدت و برای مدت ۱۵ دقیقه مخلوط نمودیم. سپس ترکیب مخلوط شده را

  منبع تحقیق با موضوع a، of، Descriptive، measure.

دیدگاهتان را بنویسید