قاصدک

منبع پایان نامه درباره نمونه(C)، (۳-۱۴)، C=(A+0.0321)/0.015، ماکسیمم(A

مقداری مشخص و ۲۷۰ نانومتر است. وبا استفاده از رابطه(۳-۱۴) که از ترسیم میزان جذب در طول موج ماکسیمم(A ) در مقابل غلظت نمونه(C) حاصل شده است غلظت نمونه های مجهول بدست آمده است.
C=(A+0.0321)/0.015 (3-14)
غلظت های مورد استفاده به ترتیب عبارتند از

  پایان نامه درمورد همزده، موجود،رسوب، مقدار۱/۰،

دیدگاهتان را بنویسید