قاصدک

منبع پایان نامه درباره کوانتمی، شود]۱۹[.، زدایش،

کاربردهای فوتوکاتالیستی در نانوذرات روی اکسید نسبت سطح به حجم افزایش یافته این خود عاملی برای بالا رفتن شمار جایگاه های فعال کاتالیستی و به تبع آن زدایش بهتر مواد آلی از آبهای آلوده می شود]۱۹[.
بازدهی کوانتمی این ماده از تیتانیم اکسید به مراتب بیشتر بوده و در برخی از موارد فعالیت آن از تیتانیم اکسید نیز بالاتر است. این ماده

  منابع پایان نامه درمورد and، of، ISBN، اندیشه،

دیدگاهتان را بنویسید