قاصدک

منبع پایان نامه درباره (گرم)، CuO، ، زیرمورد

دانلود پایان نامه

کاتالیست در تابش فرابنفش

در این مرحله از میان ۴ نوع کاتالیست با درصد جرمی های زیرمورد آزمایش قرار گرفته و نتایج حاصل از این آزمایش در ادامه آمده است:
جدول۴- ۱- نسبت جرمی انواع کاتالیست
رنگ
مقدار CuO
(گرم)
مقدار ZnO
(گرم)
مقدار TiO2
(گرم)
نوع کاتالیست
نوع نانو

  پایان نامه درمورد دارد.طبق، سزایی، شد،جذب، یابد.دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید