قاصدک

منبع پایان نامه درباره ۱۹، ۱۵/۰، ۲۰۰،

اولیه محلول
Ppm
مقدار کاتالیست
gr
نوع کاتالیست
۲
۲۰۰
۱
۱۹
۳۰
۵۰
۱۵/۰
A
۲
۲۰۰
۱
۱۹
۳۰
۵۰
۱۵/۰
B
۲
۲۰۰
۱
۱۹
۳۰
۵۰
۱۵/۰
C
۲
۲۰۰
۱
۱۹
۳۰
۵۰
۱۵/۰
D

فصل

  پایان نامه با واژگان کلیدیایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی

دیدگاهتان را بنویسید