قاصدک

منبع پایان نامه درباره ۱/۰، ایزوپروپانول، زیراست:، فنول

دانلود پایان نامه

هستند]۱۹[.

۳-۲-۴- ۱- سنتزZnO

در این مرحله جهت ساخت نانوکامپوزیت برای جداسازی محلول فنول از پساب از روشهای متفاوت اقدام به سنتز ZnOنمودیم. مراحل سنتز این ماده به شرح زیراست:
تولید حمام آب داغ ۶۵ درجه سانتی گراد در یک بشر بزرگ
برای ۱۵ دقیقه محلول ۱/۰ گرم روی استات در ۲۵ میلی لیتر ایزوپروپانول حل کرده و همراه با

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی - رفتاری، میانگین مجذورات، درمان دارویی، سطح معنادار

دیدگاهتان را بنویسید