قاصدک

منبع پایان نامه درباره ۱/۰، هیدروکلریک، مرک، هیدروکسید

برای بهترین کاتالیست ساخته شده از روش اشباع سازی تر در نور مرئی

شایان ذکر است که آزمایشهای انجام شده برای تعیین pH بهینه در pH های ۳،۵،۷،۹،۱۱ انجام شده است. برای تهیه محلول مورد نظر در pH خواسته شده از محلولهای ۱/۰ مولار هیدروکلریک اسید و سدیم هیدروکسید استفاده شده که هر دو ماده از شرکت مرک خریداری شده بودند. و نیز برای بدست

  پایان نامه درمورد همزده، موجود،رسوب، مقدار۱/۰،

دیدگاهتان را بنویسید