قاصدک

منبع پایان نامه درباره ۳-۲-۶-۱-، نانوکامپوزیتی، ۳-۲-۶-، فنول

اکسید

۳-۲-۶- حذف فنول از پساب

در این مرحله ساخت نانوکامپوزیتی متشکل از این CuO/ ZnO/ TiO2 ماده به دو روش مخلوط کردن مکانیکی۶۴ و اشباع سازی مرطوب ۶۵ با نسبتهای متفاوت برای بدست آوردن نسبت های بهینه بین این مواد که بهترین جداسازی با آن صورت گیرد، انجام شده است.
۳-۲-۶-۱- روش مخلوط کردن مکانیکی

برای بدست آوردن نسبت

  منبع پایان نامه درباره فنول، جدول۳-، جدول(۳-۱)،

دیدگاهتان را بنویسید