نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل قبول- قسمت 14

این مطلب را هم بخوانید:
بررسی عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درماني در بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل- قسمت 8
نظرات نویسندگان نقطه تمرکز فعالیت
کارت امتیازی یک قالب قابل اجرا بر روی همه کسب و کاره و صنایع نیست، اوضاع متفاوت بازار، استراتژی های محصول، و محیط رقابتی کارت های امتیازی متفاوتی را طلب می کند.
( کاپلان و نورتون، 1993)
کارت امتیازی متوازن حاوی شاخص های مالی است که نتایج فعالیتهای روزانه فعلی را نشان میدهد، همچنین با کمک شاخص های عملیاتی مانند رضایت مشتری، فرایند های داخلی و رشد و یادگیری این گزارش را کامل می کند. ( کاپلان و نورتون، 1992) محتوی کارت امتیازی طراحی
اگر بخواهیم کارت امتیازی متوازن با موفقیت اجرا شود باید آن را در سطوح مختلف سازمان به اجرا درآوریم، زیرا اگر آن را فقط در سطوح استزپراتژیک فوقانی به اجرا در آوریم هیچ گاه موفق نخواهیم بود.( رندور ولوول، 2003) هر سازمانی منحصر به فرد است و در نتیجه برای ساخت کارت امتیازی متوازن، الگوی خود را دنبال می کند. ولی شرکت ها می توانند از یک روش توسعه سیستماتیک جهت برنامه ریزی و ایجاد کارت امتیازی و جلب مشارکت مدیران ارشد و میانی در این فرآیند استفاده کنند.
( کاپلان و نورتون، 1993)
ساخت و معرفی کارت امتیازی اجرا