نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل قبول- قسمت 16

2-4 مدل مفهومی:
در مدل ارائه شده مشاهده می شود که کارت امتیازی متوازن به عنوان هماهنگ کننده انتظارات خانواده و الزامات کسب و کار نقش آفرینی میکند. در این مدل الزامات کسب وکار شامل 3 جزء ماهیت اصلی کسب و کار[82]، رسالت و چشم انداز سازمان، و انتظارات خانواده شامل 4 جزء خانواده به عنوان مالک، خانواده به عنوان کارمند، خانواده در نقش خانواده و خانواده در نقش عضوی از اجتماع در نظر گرفته شده اند. وجود تعارض بین نقش هایی که اعضاء خانواده باید ایفا کنند از یک طرف و همچنین الزاماتی که کسب وکار به طور سیستماتیک به وجود می آورد منشا اصلی چالشهای منحصر به فرد کسب وکار های خانوادگی هستند. در این مدل، کارت امتیازی متوازن نقش تسهیل کننده و کاهش دهنده این تعارضات را دارد.
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه
در این فصل به معرفی متغیرهای پژوهش، روش تحقیق، جامعه آماري، حجم نمونه آماري، روش نمونه گيري، روش هاي گرد آوري داده ها، ويژگي هاي فني(روايي وپايايي)، ابزار گرد آوري داده ها، روش هاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده است.
3-2 روش شناسی تحقیق
روش تحقيق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گرد آوري دادهها، بصورت پیمایشی است. در این تحقیق برای بررسی مسئله تحقیق، با تدوین ابزار اندازهگیری به مشاهده متغیرهای کمی پرداخته می شود. از آنجا که هدف همراستا سازی راهبردی خانواده و کسب و کار در کسب و کارهای خانوادگی با استفاده از کارت امتیازی متوازن می باشد از نوع روش هاي تحقيق توصيفي (غير آزمايشي) است.
3-3 متغیرهای تحقیق
همانطور که در مدل مفهومی تحقیق ذکر شد، تحقیق حاضر از دوبخش تشکیل شده است که یک بخش الزامات کسب و کار است و شامل 4 متغیر: خانواده به عنوان مالک، خانواده به عنوان کارمند، خانواده به عنوان خانواده و خانواده به عنوان عضوی از جامعه و همچنین یک بخش شامل عملکرد است که شامل 4 متغیر: مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، نوآوری و رشد هستند.
3-4 ابزار جمع آوری داده ها
در این تحقیق برای گردآوری داده های ثانویه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی انگلیسی استفاده شده است. همچنین برای جمع آوری داده های اولیه از طریق پرسشنامه بسته-پاسخ اقدام شده است.
3-5 تعریف و اندازه گیری متغیرها
برای اندازه گیری و سنجش متغیرها از الگوی کرایگ و مورس (2010) برای بخش الزامات کسب و کار و از الگوی نورتن و کاپلان (1992) برای بخش عملکرد استفاده شد.
3-5-1 خانواده به عنوان مالک: از طریق 4 متغیر

 • رشد کسب و کار خانوادگی
 • تحکیم عملیات اصلی کسب و کار
 • متنوع سازی و رشد کسب کار
 • اجرای ساختارهای کسب و کار برای متنوع سازی و رشد کسب کار
این مطلب را هم بخوانید:
نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل قبول- قسمت 4

سنجش شد.
3-5-2 خانواده به عنوان کارمند: از طریق 3 متغیر:

 • تشویق اعضای خانواده برای کار در شغل های متفاوت کسب و کار، ایجاد دو رده ی شغلی: 1) اجرایی و 2) مدیریتی
 • تاکید بر اینکه احترام جز اصلی کسب و کار است
 • وجود انتظار بالا در شرایط حرفه ای کسب و کار طبیعی است

سنجش شد.
3-5-3 خانواده به عنوان خانواده: از طریق 4 متغیر:

 • تشویق تمام اعضای خانواده برای مشارکت در ارتقای ارزش های خانواده
 • بهبود بیشتر روابط خانوادگی بویژه از طریق جشن گرفتن موفقیت های کسب و کار
 • تشویق خانواده جهت رفت و آمد بیشتر در کارخانه و دفتر شرکت
 • ایجاد برنامه های جانشینی و ایجاد انعطاف بالا در مواقعی که نیاز به جانشینی افراد است

سنجش شد.
3-5-4 خانواده به عنوان عضوی از جامعه: از طریق 4 متغیر: