نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل قبول- قسمت 17

  • شناخته شدن به عنوان رهبر صنعت تولید رزین فنولیک در ایران
  • شهرت به اخلاق مداری، صداقت، جوانمردی، و حمایت کردن از جامعه محلی
  • شهرت کسب و کار به عنوان بهره گرفتن از فرصتها
  • به رسمیت شناختن میراث بومی و ملی

سنجش شد.
3-5-6 بعد مالی عملکرد: از طریق 3 متغیر: سود، بازده سرمایه گذاری و فروش
3-5-7 بعد مشتری عملکرد: از طریق 2 متغیر: وفاداری مشتری و رضایت مشتری
3-5-8 بعد فرایندهای داخلی عملکرد: از طریق 3 متغیر: مسولیت پذیری خانواده، رهبری در صنعت بر پایه میراث به جا مانده از نسل قبلی خانواده و ایجاد ارتباط و توسعه فرهنگ کسب و کار
3-5-9 بعد نوآوری و رشد عملکرد: شانس برابر برای رشد اعضا، تربیت افراد برای انتقال قدرت، محیط کسب و کار جذاب
3-6 تشریح پرسشنامه تحقیق
پرسشنامه تحقیق دارای دو بخش است. بخش اول سوالات تخصصی و بخش دوم سوالات عمومی
الف) سوالات تخصصی: این قسمت شامل سوالات تخصصی مربوط به الزامات کسب و کار و عملکرد کسب و کار است. در ارائه سوالات این قسمت سعی شده است که سؤالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد. در این بخش از امتیازبندی 9 تایی (1 کم اهمیت ترین، 9 مهم ترین) استفاده گردید است که یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازهگیری به شمار میرود. شکل کلی و امتیازبندی این طیف برای سؤالات به صورت زیر میباشد:

این مطلب را هم بخوانید:
بررسی موانع اجرای راهبرد ماشینی کردن خدمات در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شیراز- قسمت 22
شکل کلی: بسیار کم کم نسبتا کم متوسط متوسط متوسط نسبتا زیاد زیاد خیلی زیاد
امتیاز بندی: 1 2 3 4 5 6 7