نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل قبول- قسمت 18

8

9

ب) سوالات عمومی: در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمعآوری گردد.
3-7 جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارمندان شرکت صنعت و شیمی و در صورت نیاز سایر شرکت ها با ماهیت کسب و کار خانوادگی می باشند.
3-8 روش نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (نادری و نراقی، 1378؛ خاکی، 1387). با توجه به اینکه جامعه آماری از همگونی نسبی برخوردار است، می توان از روش نمونه گیری تصادفی استفاده نمود. همچنین با توجه به اینکه جامعه آماری محدود است، بر اساس جدول مورگان حجم نمونه محاسبه شده است. در جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد مدیران و کارکنان شرکت صنعت و شیمی 20 نفر است که بر اساس جدول مورگان، برای جامعه 20 نفری حجم نمونه 19 نفر می باشد.
3-9 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوعی و مفهومی تحقیق محدود به عملکرد کسب و کارهای خانوادگی و الزامات مربوط به این کسب و کارها است.
قلمرو زمانی تحقیق: جمع آوری داده های تحقیق ابتدای اسفند سال 1390 تا شهریور1392 انجام شده است.
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق شرکت صنعت وشیمی است.
3-10 روایی و پایایی پرسشنامه
در این پژوهش روایی، ابزار تدوین شده از طریق نظر خواهی از خبرگان خبرگان و استناد به تحقیقات آنها ( سالار، 1389) برای روایی صوری انجام شد. پرسشنامه تدوین شده به 3 تن از اساتید خبره در زمینه کسب و کار خانوادگی ارائه گردید و پس از انجام اصلاحات پیشنهاد شده به تایید خبرگان رسید.
همچنین براي سنجش پايايي از ضرايب آلفاي كرونباخ[83] (بزرگتر از 0.7) استفاده شد كه در صورت مناسب بودن اين ضرايب مي توان گفت، ابزار پژوهش پاياست. جدول 3-1 نشان دهنده میزان پایایی ابزار تحقیق است:
جدول 3-1 پایایی متغیرها

این مطلب را هم بخوانید:
نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل قبول- قسمت 8

متغیرها آلفای کرونباخ
خانواده به عنوان مالک 0.72
خانواده به عنوان کارمند 0.86
خانواده به عنوان خانواده 0.68