قاصدک

پایان نامه درمورد ، ایزوترمهای، و…، &FTIRمورد

دانلود پایان نامه

ابتدا ساختار جاذبها با استفاده از SEM &FTIRمورد آنالیز قرار میگیرد. سپس اثر عوامل مختلف مانند pH، زمان تماس، میزان جاذب و… مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین سینتیک و ایزوترمهای مختلف فرایند مورد بررسی قرار میگیرد. در انتها نیز کارایی جاذبها برای تصفیه رنگ متیل اورانژ نشان داده خواهد شد. همچنین آنالیز جاذبها بعداز فرایند جذب توسط

  منابع و ماخذ پایان نامه میباشند.مواد، رسانای، پودرهای، پلیمرها

دیدگاهتان را بنویسید