قاصدک

پایان نامه درمورد آنها،، پلیمرها، افزودنی‌های، اتم‌های

SEM نیز در انتها ارائه میشود.
بررسی ساختار جاذب ها به وسیلهیSEM & FTIR:

طیف‌سنجی مادون قرمز یکی از روش‌های خوب و متداولی است که از سال‌ها پیش برای تجزیه و شناسایی پلیمرها و برخی افزودنی‌های آنها، مورد استفاده قرار گرفته است.
فرکانس تشعشع الکترومغناطیس در ناحیه مادون قرمز ، مطابق با فرکانس ارتعاش طبیعی اتم‌های یک پیوند است

  منبع پایان نامه درباره کنیم]۴۳[.، شرعت، قطره،قطره، زنیم.

دیدگاهتان را بنویسید