قاصدک

پایان نامه درمورد دوغاب، فروپاشی، شد]۱۸[.، آبکی

شد.ترکیبات آلی به راحتی به اجزای ساده تر مثل اسیدهای آلی با وزن مولکولی کمتر تبدیل شدند. فرآیند دوغاب فعال ، فقط تمایل به حذف بالای مواد آلی را ندارند ، بلکه هم چنین فعالیت های میکروبی بیشتر را نیز موجب می شوند. در نتیجه فاضلاب نساجی هم زمان با دو روش تابش الکترون و فرآیند دوغاب فعال تیمار شد]۱۸[.
فروپاشی رنگ در محلول آبکی با

  منبع تحقیق با موضوع distribution، the، of، a

دیدگاهتان را بنویسید