قاصدک

پایان نامه درمورد قسمت،، شکل۳-۲:ساخت، ۳-۳:تهیه، ناپیوسته

اضافه نمی گردد.در شکل ۳-۲ سنتز جاذب در سیستم ناپیوسته و در شکل ۳-۳ روش تهیه محلول های شاهد برای ترسیم منحنی کالیبراسیون غلظت نشان داده شده است.

شکل۳-۲:ساخت جاذب پلی پیرول و پلی پیرول بر مبنای پلی وینیل الکل

شکل ۳-۳:تهیه محلول های شاهد

فصل چهارم
نتایج و بحث

مقدمه
در این قسمت،

  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، تقسیم بندی

دیدگاهتان را بنویسید