قاصدک

پایان نامه درمورد ۲-۱۰-روش، الکترونی:، ۲-۱۰-۱-بهبود، نوین:

یافت و سرانجام بعد از ۱۴ دقیقه به تعادل رسید.مقدار بهینه جاذب ۴/۰ گرم تعیین شد.ایزوترم جذب فرندلیچ بوده و سینتیک از معادله شبه درجه دوم تبعیت کرد]۳۱[.
۲-۱۰-روش های نوین:
۲-۱۰-۱-بهبود تصفیه پساب های نساجی توسط تابش پرتو الکترونی:
تکنولوژی تابش امواج الکترونی برای بهبود تصفیه فاضلاب نساجی برای یک دوغاب فعال به کار گرفته

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دیدگاهتان را بنویسید