قاصدک

پایان نامه درمورد C=Cمی، C-Hوپیک، ۷/۵۷۴مربوط، افتاد

دانلود پایان نامه

است.هم چنین پیک های موجود در ۱۶۰۰-۱۱۰۰ نمایانگر خصوصیات جذب پیرول در این ناحیه است. پیک موجود در۱۵۵۶ نشانگر ارتعاشات کششیC-C و C=Cمی باشند و پیوند کششی C-Nدر cm-1 1402 اتفاق افتاد ،پیک موجود در cm-1 7/574مربوط به پیوند بیرونی C-Hوپیک ۳/۱۶۳۷نشانگر پیوند C=Cمی باشد ]۱۲و۳۳[.
تصویر FTIR برای پلی ونیل الکل در شکل ۴-۲ نمایش

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد سطح معنادار

دیدگاهتان را بنویسید