قاصدک

پایان نامه درمورد C=Cمی، C-Hوپیک، ۷/۵۷۴مربوط، افتاد

است.هم چنین پیک های موجود در ۱۶۰۰-۱۱۰۰ نمایانگر خصوصیات جذب پیرول در این ناحیه است. پیک موجود در۱۵۵۶ نشانگر ارتعاشات کششیC-C و C=Cمی باشند و پیوند کششی C-Nدر cm-1 1402 اتفاق افتاد ،پیک موجود در cm-1 7/574مربوط به پیوند بیرونی C-Hوپیک ۳/۱۶۳۷نشانگر پیوند C=Cمی باشد ]۱۲و۳۳[.
تصویر FTIR برای پلی ونیل الکل در شکل ۴-۲ نمایش

  منابع و ماخذ پایان نامه است.زمان، آن۲۰، نانوگرم، حدتشخیص

دیدگاهتان را بنویسید