قاصدک

پایان نامه درمورد MATLAB، GA، ، %%%%%%%%%%

دانلود پایان نامه

۲۰۰۷;۱۷۲:۲۵۳-۶۴.

پیوست الف

برنامه MATLAB لینک شده با MATLAB Simulink

%%%%%%%%% GA algorithm for special fitnes %%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% using eliptism concept in GA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% maximize function: peak of power curve from fuel cell softeare

  پایان نامه درمورد and، of، ISBN، اندیشه،

دیدگاهتان را بنویسید