قاصدک

پایان نامه درمورد MATLAB، GA، ، %%%%%%%%%%

۲۰۰۷;۱۷۲:۲۵۳-۶۴.

پیوست الف

برنامه MATLAB لینک شده با MATLAB Simulink

%%%%%%%%% GA algorithm for special fitnes %%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% using eliptism concept in GA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% maximize function: peak of power curve from fuel cell softeare

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دیدگاهتان را بنویسید