قاصدک

پایان نامه درمورد TOC، ماوارء، بنفش، بود]۱۹[.

فرآیند فنتون:
فروپاشی ۲۰ رنگ متفاوت در محلول آبدار توسط این روش انجام شده، این روش شامل ۶ نوع اسیدی،راکتیو،مستقیم،کاتیونی،دیسپرس و رنگ های خمره ای بودند.چهار نوع آنها رنگزدایی شدند و مقادیر TOC به شدت کاهش یافت در حالیکه حذف رنگ و TOC دو نوع دیگر کمتر بود]۱۹[.
فعالیت های کاتالیستی ۴ فلز تحت اشعه ماوارء بنفش به ترتیب زیر

  منابع پایان نامه درمورد ، sim('anodepressure45')، ip(2,i)==4، ip(2,i)==4.5

دیدگاهتان را بنویسید