اکلوژن- قسمت 19

کلاس سه

2
8/1%

4
6/2%

3
30%

9
4/3%

جمع

111
100%

143
100%

1
100%

264
100%

به دلیل کم بودن فراوانیهای مورد انتظار در خانه های جدول(6/55% فراوانی مورد انتظار کمتر از 5 داشتند)امکان انجام آزمون آماری وتعیین وجود افتراق بین دو سمت چپ و راست مقدور نبود.
فصل چهارم
بحث
ابعاد قوس دندانی در دوران کودکی نقش بارزی در ثبات ،نظم ،عملکرداکلوژن،نیمرخ و اورجت و اوربایت طبیعی در دوره دندانهای دائمی دارد.(38) در این تحقیق ارتباط رابطه کانین ها و مولرهای شیری مورد بررسی قرار گرفت.
در مطالعه حاضر ارتباط معنا داری از لحاظ آماری بین اکلوژن مولری و کانینی در هر دو سمت چپ و راست مشاهده شد(p <05/0) بطوری که از139 مورد flush terminal در سمت چپ (3/36%)رابطه کانینی کلاس دو و (4/32%) رابطه کانینی کلاس یک و (2/4%) رابطه کانینی کلاس سه داشتند و از 96 مورد رابطه مولری mesial step 3/81% رابطه کانینی کلاس یک و2/15% رابطه کانینی کلاس دو و1/3% رابطه کانینی کلاس سه داشتند و از 35 مورد رابطه مولری distal step 3/14% رابطه کانینی کلاس یک و85% رابطه کانینی کلاس دو و0% رابطه کانینی کلاس سه داشتند.
در سمت راست از 135 موردflush terminal 6/29% رابطه کانینی کلاس یک و 1/68% رابطه کانینی کلاس دو و 2.2% رابطه کانینی کلاس سه و از95 مورد رابطه مولری mesial step 7/74% رابطه کانینی کلاس یک و8/16% رابطه کانینی کلاس دو و4/8% رابطه کانینی کلاس سه داشتند و از 45 مورد رابطه مولری distal step 7/6% رابطه کانینی کلاس یک و 3/93% کلاس دو و 0% رابطه کانینی کلاس سه داشتند.
همچنین در کل( مجموع اکلوژن های کانینی و مولری سمت راست و چپ) رابطه کانینی کلاس دو در 3/62% مواردflush terminal و رابطه کانینی کلاس یک در 61% موارد mesial step و اکلوژن کانینی کلاس سه در7/25% موارد دارای اکلوژن مولری distal step می باشد.
این نتایج نشان دهنده این است که بیشتراکلوژن های مولری distal step و flush terminal تمایل به داشتن رابطه کانینی کلاس دو و بیشتر رابطهmesial step ها تمایل به داشتن رابطه کانینی کلاس یک داشته و احتمال وجود رابطه کانینی کلاس سه در distal step ها صفر بوده است.
Moyers معتقد است که الگوی انتقال صفحه پایانی مستقیم طبیعی است ، ولی اکلوژنی که پله مزیالی ایجاد میکند مطلوبتر است.() با توجه به اینکه در مطالعه ما بیشتر افراد دارای اکلوژن مولری mesial step تمایل به داشتن اکلوزن کانینی کلاس یک دارند میتوان این گونه بر داشت کرد که اکلوژن کانینی کلاس یک میتواند اکلوژن مطلوب در ناحیه کانینی باشد.
در مطالعه حاضر ارتباط بین اکلوژن مولرها با سن بسیار نزدیک به معنا داری بود.(05/0=p) و مشاهده شد که با افزایش سن شیوع رابطه Mesial step افزایش می یابد و بین اکلوژن کانینی و سن ارتباط معنا داری یافت نشد. این نتایج مشابه مطالعات عسگری زاده و حقی پور در شهر کرج ()وNanda در هند( Yilmaz در ترکیه()و Hegdeو همکاران در هند(بود. اما در مطالعه ای که توسط Farsi و Salama در عربستان سعودی انجام شد()ارتباط معنا داری بین اکلوژن مولری و سن وجود نداشت.
از آنجا که قبل از بلوغ، رشد مندیبول با سرعتی نسبتا منظم ادامه دارد چنان که ارتفاع راموس در هر سال2-1 میلی متر وطول تنه مندیبول 3-2 میلی متر افزایش پیدا میکند(39) ،انتظار میرود که با افزایش سن شیوع رابطه مولری mesial step افزایش پیدا کند که در مطالعه ما این نتیجه مشهود است.
در مطالعه حاضر بین رابطه اکلوزالی مولری و کانینی با جنس ارتباط مشخصی یافت نشد. مطالعه Candido و همکاران در برزیل () ، مطالعه عشقی و کوثری دراصفهان () و مطالعه Yilmaz در ترکیه ()موید این نتیجه است .اما در مطالعه ای توسط عسگری زاده و حقی پور در شهر کرج انجام گرفت () و مطالعه ای که توسطNanda در هند انجام شد(رابطه معنی داری بین اکلوژن مولری و جنس یافت شده است .
در مطالعه حاضر روابط مولری پلن انتهایی مستقیم flush terminal از بیشترین فراوانی(2/50%) برخوردار است و پلن انتهایی مزیالی mesial step با فراوانی(9/35%)در مکان دوم و پلن انتهایی دیستال destal step با فراوانی 9/13% در مکان سوم می باشد. در مطالعه بقایی و همکاران در مشهد (، مطالعه عشقی و کوثری دراصفهان() و بی ریا و اسلامی و همکاران درتهران() ، Baume () و Nanda در هند () وFarsi و Salama در عربستان
سعودی ()و Alexander و prabho درهند ()انجام شد همگی نتیجه ای مشابه تحقیق ما(فراوانی بیشتر رابط
ه flush terminal ) را بدست اورده اند. شیوع رابطه فلش ترمینال در این مطالعه نیز نزدیک به مطالعه ای است که در هند صورت گرفت(52%)(). احتمالا این امر شباهت هایی را در نژاد آسیایی از جهت فراوانی رابطه flush terminal نمایان می کند.
در مطالعه Anderson () و مطالعه Ferreira و همکاران در برزیل() و مطالعه Clinch در انگلستان() و مطالعه Candido در برزیل() نیز فراوانی رابطه mesial step را بیشتر گزارش نمود.
که این امر احتمال شیوع بیشتر رابطه mesial step را در نژاد اروپایی و برزیل مطرح می کنددر حالی که عمده مطالعات انجام شده در کشور های آسیایی موید این است که شیوع رابطه flush terminal بالاتر بوده است.
در مطالعه حاضر اکلوژن کانینی کلاس دو از بیشترین شیوع(1/49%) بر خوردار می باشدو بیشترین فراوانی آن مربوط به حالتی است که نوک کانین شیری بالا در محدوده 3/1 خلفی کانین پایین قرار می گیرد(در 87% موارد) و بعد از آن اکلوژن کلاس یک(7/47%) و کمترین میزان مربوط به اکلوژن کلاس سه(2/3%) می باشد.