اکلوژن- قسمت 20

مطالعه بی ریا و اسلامی() وهمکاران در تهران و Farsi و Salama در عربستان سعودی ()
و Ferreira و همکاران در برزیل () و Abu Al.haija در اردن () و Hedge و همکاران درهند() انجام گرفت رابطه کانینی کلاس 1 رایج تر بود.در مطالعه ما فراوانی اکلوژن کانینی کلاس یک و دو نزدیک هم وبا 4/1% اختلاف، فراوانی بیشتر اکلوژن کلاس دو را داشتیم اما در مطالعات قبلی که در این مورد انجام شده فراوانی اکلوژن کلاس یک بیشتر بوده است و این اختلاف میتواند مربوط به تقسیم بندی دقیق اکلوژن کانینی کلاس دو در مطالعه ما باشد زیرا کوچکترین جلو آمدن کانین شیری بالا نسبت به کانین شیری پایین نسبت به حالتی که کانین بالا دقیقا بین دندان کانین شیری پایین و مولر اول شیری پایین در حالت کلاس دو در گروه 3/1 خلفی کانین پایین قرار میگرفت در حالی که در مطالعات گذشته این تقسیم بندی لحاظ نشده و می تواند باعث اختلاف در نتایج شده باشد.
در مطالعه حاضر 5/69%رابطه فلش ترمینال ها دو طرفه و قرینه بودند و از بیشترین فراوانی برخوردار بود و رابطه مولری غیر قرینه در34% موارد مشاهده شد.
در مطالعه حاضر بین اکلوژن کانینی سمت راست و چپ از لحاظ اماری ارتباط معنا داری وجود نداشت.
در مطالعه نعمت اللهی و امیری در دانشکده دندانپزشکی مشهد بر روی 200 کودک 5-3 ساله انجام گرفت مشاهده شد که رابطة Mesial step دوطرفه از بیشترین میزان شیوع (5/30%) برخوردار بود. ()
در سال 1951 Clinch با مطالعه 61 کودک انگلیسی مشاهده کرد که 43% کودکان رابطه مولری راست و چپ غیرقرینه داشتند . ()
Nanda در مطالعه ای بر روی کودکان هندی نشان داد که 5/7% رابطه مولری غیرقرینه داشتند. ()
در تحقیق Abu Al.haija در اردن که بر روی 1048 کودک 5-4 ساله و انجام گرفت، در 7/47% کودکان رابطه Mesial step دوطرفه Flush terminal دو طرفه در 37% و رابطه Distal step دوطرفه در 7/3% کودکان مشاهده شد. رابطه غیرقرینه مولرها در 6/11% کودکان دیده شد. ()
در مطالعه ای که توسط0nyeaso و Isiekwe در نیجریه 2008انجام شد (4/9%)رابطه مولری غیر قرینه داشتند. ()
بدیهی است اختلاف در شکل قوس فکی در هر طرف،تفاوت در وجود یا عدم وجود در فضاهای بین دندانی در دو طرف قوس ماگزیلا یا مندیبول، چرخش یا انحراف محور یکی از مولر های شیری و زود از دست دادن دندان های شیری می تواند زمینه بروز عدم تقارن در رابطه مولر های شیری فک بالا و پایین در طرفین قوس فکی را فراهم آورد و لذا اختلاف در نتایج را می تواند موجب شود
فصل پنجم
نتیجه گیری:
1)بین اکلوژن کانینی و مولری ارتباط معنا داری وجود دارد.
2)بین اکلوژن مولری وکانینی در هر دو سمت راست و چپ ارتباط معنا داری وجود دارد.
3)بیشترین فراوانی اکلوژن مولری مربوط به flush terminal plan و کمترین آن مربوط به distal step می باشد.
4)بیشترین فراوانی اکلوژن کانینی به صورت اکلوژن کلاس دو و کمترین آن مربوط به اکلوژن کلاس سه می باشد.
5)بیشترین رابطه قرینه دو طرفه مربوط به اکلوژن مولریflush terminal در 69/5% موارد (حداقل یک سمت دارای اکلوژن flush terminal) دیده شد.
پیشنهادات:
1-استفاده از ابزار های دقیق تر چون دوربین های داخل دهانی و قالب گیری و تهیه کست و ثبت اکلوژن جهت مطالعه اکلوژن مولری و کانینی
2-انجام مطالعات مشابه در نقاط مختلف کشور ودر صورت امکان ارائه یک الگوی واحد در جامعه ایرانی
3-انجام مطالعات طولانی مدت برای ثبت روابط اکلوزالی بعد از رویش دندان های دایمی و مقایسه ان با اکلوژن دوران دندان های شیری
منابع:
1-AmiriHoseynzade H.Study of occlusion in children 3-5 year-old in pediatric department in dental faculty of mashhad.[Doctorate Thesis].Iran. Dental School of Mashhad University of Medical Sience;1376 .(Persian)
2-Behnaz H,Shafagh I. Evaluation,diagnose and treatment of occlusal disease. Jahad Daneshgahi Facualty of Dentistry of Tehran 1369;1(1):11-13-16.(Persian)
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.