تحقیق دانشگاهی – اکلوژن- قسمت 3

در مطالعه ای که در سال 2001 بر روی 365 کودک پیش دبستانی 3-5/5 ساله در برزیل انجام شد روابط کانینی نرمال تقریبا در 60% کودکان در هر دوسمت چپ و راست مشاهده شد،بیش از 712 رابطه ترمینال پلن ارزیابی شد 9/55% مزیال استپ ، 9/37% رابطه مستقیم و 2/6% دیستال استپ بودند. ()
در سال 2003 تحقیقی توسط Abu Al.haija در اردن بر روی 1048 کودک 5-4 ساله و از میان آنها 87 مدل بدست آورد انجام گرفت. در 7/47% کودکان رابطه Mesial step دوطرفه Flush terminal دو طرفه در 37% و رابطه Distal step دوطرفه در 7/3% کودکان مشاهده شد. رابطه غیرقرینه مولرها در 6/11% کودکان دیده شد. رابطه Cl I کانینها در 57% کودکان، رابطة Cl II کانینها در 29% و رابطه Cl III در 7/3% مشاهده شد. فضاهای جنرالیزه در 8/61% کودکان مشاهده شد که 1/61% این فضا در فک بالا بود. فضاهای Anthropoid در 70% در فک بالا و 51% قوسهای فک پایین مشاهده شد. در جنس مذکر ابعاد دندانی بزرگتر بود. ()
در سال 2004 مطالعه ای توسط Kuswandari بر روی 297 کودک 6-3 اندونزیایی انجام گرفت و به این نتیجه رسید که تفاوت جنسیتی در اندازه های انسیزور لترال و اولین مولر فک بالا و کانین و اولین و دومین مولر فک پایین بیشتر مشهود است. همچنین غیرقرینگی بین دندانهای راست و چپ در جنس مذکر بیشتر است و اکثراً مربوط به سانترال فک پایین است . ()
در سال 2006، Anderson در مطالعه ای بر روی 189 كودك آمریكایی آفریقایی شامل 103 پسر و 86 دختر كه با یک نمونۀ قدیمی شامل 61 كودك اروپایی كه عبارت بودند از 39 پسر و 22 دختر كه سنی بین 1/2 تا 2/5 سال داشتند (میانگین سنی 1/4 سال)، 89 درصد كودكان امریكایی آفریقایی و 63 درصد كودكان اروپایی صفحۀ انتهایی Mesial step داشتند. میانگین فاصله قدامی خلفی سطوح انتهایی در كودكان آفریقایی آمریكایی برابر mm29/1 و كودكان اروپایی برابر mm13/1 بود كه این مقدار از نظر آماری معنی دار نبود.Distal step در كودكان آفریقایی آمریكایی برابر 5% و در كودكان اروپایی برابر 16% بود.كودكان آمریكایی آفریقایی پره والانس Flush terminal كمتری (6%) در مقایسه با كودكان اروپایی (21%) داشتند.در نهایت چنین نتیجه گرفتند كه در كودكان آمریكایی افریقایی همانند كودكان اروپایی رابطه Mesial step در مقایسه با Flush terminal حالت طبیعی در دنتیشن شیری در نظر گرفته می شود. ()
در سال 2006 مطالعه ای توسط Parabhakaran S در هندوستان بر روی 200 کودک 5-3 ساله در دو شهر Chennai و Hyderabad صورت گرفت مشخص شد که اصولاً ابعاد قوس های دندانی در پسران بزرگتر از دختران بود. ()
در مطالعه Yilmaz در سال 2006 برروی 205 کودک 3تا 6 ساله ترک انجام گرفت رابطه معنی داری بین سن ورابطه اکلوزالی کانین ها و مولر ها پیدا شد اما رابطه معنی داری بین جنسیت یافت نشد. ()
در مطالعه ای که در سال 2008انجام شد 145 کودک 3-5 ساله هندی انتخاب شدند که ابتدا در سال 2002 معاینه و سپس در سال 2006 دوباره معاینه شدندکه از 32 مورد که رابطه مولری فلش ترمینال داشتند 22 نفر(7/68%)رابطه مولری کلاس 1و 7 نفر(9/21%)رابطه مولری کلاس2 و 3نفر(4/9%)رابطه مولری غیر قرینه داشتند.مزیال استپ ها در 18 نفر یافت شد که 11 نفر(1/61%)رابطه مولری کلاس 1 و7(7/27%) نفر رابطه مولری کلاس3 داشتند.()
در مطالعه ای که در سال 2010 در برزیل بر روی350 کودک 2-5 ساله انجام شد فراوانی بیشتری در پله مزیالی انتهایی(3/56%) وجود داشت رابطه مستقیم (6/30%) و پله دیستالی(6/4%). هیچ رابطه ای بین پلن انتهایی و جنس بچه ها پیدا نشد.()
در مطالعه ای که در سال 2011 در هند روی 1000 کودک 4-6 ساله انجام شد، اختلاف بارزی بین جنس مذکر ومونث در مورد شیوع رابطه مولری فلش ترمینال، رابطه کانینی کلاس 1و2،اورجت و اوربایت 0تا2 میلی متر و هر دو پروفایل محدب و مستقیم مشاهده شد. یک اختلاف مشخص در وجود مزیال استپ ورابطه مولری غیر قرینه،حضور فضاهای اولیه و اکتسابی وشیفت مید لاین دندانی ماگزیلا،حضور دو دندان قدامی تنها و کراس بایت خلفی دو طرفه،اورجت 2تا4 میلی متر و پروفایل محدب وجود داشت.(36)
در مطالعه ای که در سال 2012در هند بر روی 200 کودک در شیر خوارگاه ها که بصورت تصادفی انجام گرفت رابطه مولری فلش ترمینال در سنین 3-4 سال رایج تر بود، مزیال استپ در سنین 4-5 سال و رابطه کانینی کلاس 1 در هر دو گروه رایج تر بود.(37)
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق:
هدف اولیه از درمان مشکلات ارتودنسی در سیستم دندانهای شیری پیشگیری یا تصحیح مال اکلوژن است. در غیراینصورت مشکلات باقیمانده به طور پیش رونده ای در دورة دندانهای دائمی پیچیده تر شده و منجر به آنومالی های اسکلتال می شود. با تشخیص و درمان به موقع بعضی از مشکلات در سنین پائین تر غالباً این امکان وجود دارد که از ایجاد مشکلات ارتودنسی شدیدتر جلوگیری کرده ، رشد اسکلتال را دوباره جهت داد، و رابطه اکلوزالی را بهبود بخشید.1 ارزیابی اکلوژن در دورة دندانهای شیری از جهت شناخت و تصحیح مشکلات اکلوزالی در طی تکامل دندانها و داشتن اکلوژن طبیعی در بزرگسالی حائز اهمیت است.با معاینه به م
وقع وتشخیص زود هنگام مشکلات اکلوژن می توان برای درمان در زمان مناسب اقدام کرد. در کودکان معاینه اکلوژن مخصوصا در ناحیه مولرهای شیری نیاز به مهارت دارد زیرا درکودکان کم سن هدایت فکین به حالت اکلوژن مرکزی ودر عین حفظ موقعییت مشاهده و ارزیابی رابطه مولر ها با کمک آینه هم برای کودک و هم برای فرد معاینه کننده با دشواری همراه است که درقیاس با آن روابط کانین ها راحت تر قابل ثبت شدن است.در صورت وجود ارتباط معنی داری بین روابط کانین ها و مولرها می توان از معاینه کانین ها به عنوان قدم اول معاینه اکلوژن و از معاینه مولر ها صرف نظر کرد و یا در مرحله دوم ثبت رابطه مولر ها انجام گیرد.

اهداف و فرضیات
الف) هدف كلی:
تعیین ارتباط بین روابط اکلوژنی دندانهای کانین با مولرهای شیری در کودکان 5-3 ساله شهر مشهد
ب) اهداف اختصاصی:
تعیین ارتباط رابطه مولری Flush Terminal با رابطه قدامی خلفی کانین ها
تعیین ارتباط رابطه مولری Mesial Step با رابطه قدامی خلفی کانین ها
تعیین ارتباط رابطه مولری Distal step با رابطه قدامی خلفی کانین ها
 
ج) اهداف كاربردی:
در صورت وجود ارتباط معنی داری بین معاینه اکلوژنی رابطه قدامی خلفی کانین هاو مولر ها به عنوان روشی ساده شده، معاینه اکلوژن در بعد قدامی خلفی صرفا بر روی دندان های کانین صورت گیرد زیرا این امر در کودکان با سهولت بیشتری قابل انجام است.
د)فرضیات یا سوالات تحقیق
ارتباطی بین حالت Flush Terminal با رابطه قدامی خلفی کانین ها وجود ندارد
ارتباطی بین حالت Mesial Step با رابطه قدامی خلفی کانین ها وجود ندارد
ارتباطی بین حالت Distal step با رابطه قدامی خلفی کانین ها وجود ندارد
فصل دوم
مواد و روش ها
مواد و تجهیزات مورد استفاده:
1)آینه یک بار مصرف
2)Head lamp
3) فرم های ارزیابی اکلوژن
تصویر1:آینه یکبار مصرف
تصویر2:Head lamp
تصویر3:فرم ارزیابی اکلوژن
روش كار
پس از اخذ مجوز از اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی و اداره بهزیستی شهر مشهد و هماهنگی با مسئولان مهدكودكها معاینات اولیه دهان و دندان توسط محقق صورت گرفت. جهت همه كودكان مورد معاینه برگه معاینه دندانپزشكی تکمیل و به والدین تحویل شد. معاینات توسط آینه یكبار مصرف دندانپزشكی و با كمك نور چراغ قوه داخل دهانی صورت گرفت. گروه مورد مطالعه از میان كودكانی انتخاب شدند كه هیچگونه ترمیم یا پوسیدگی بین دندانی نداشتند و تمامی دندانهای شیری در دهانشان حضور داشته و هیچ دندان دائمی رویش نیافته بود.
جهت كنترل رفتاری كودك حین معاینه از تکنیک Tell-show-do استفاده شد. سپس به كودك جهت بستن دهان در حالت اكلوژن مركزی آموزش داده شد و پس از آن در حالت اكلوژن مركزی، معاینه انجام شد.اطلاعات موردنظر مطابق چک لیست معاینه ثبت گردید برای روابط کانین ها ،موقیت های کانینهای بالا نسبت به کانین های پایین به طور دقیق تعیین گردید.
فرم حاوی اطلاعات مربوط به سلامت دندانهای كودك در اختیار والدین گذارده شد.در انتها جوایزی به عنوان پاداش به کودکان داده شد.
چون این مطالعه در راستای طرح معاینه سالیانه اداره بهزیستی بود نیازی به گرفتن رضایت نامه جداگانه نبود.
نوع مطالعه:
این مطالعه از نوع بررسی مقطعی وتوصیفی می باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است