مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین كیفیت حسابداری، تأخیر درتعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام …

H1:ناهمسانی واریانس
در صورتی که احتمال آماره حاصل از آزمون‌ها از 5 درصد کمتر باشد، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس رد شده و مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. در صورتی که مدل دچار ناهمسانی واریانس باشد، جهت رفع آن می‌توان از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) برای تخمین مدل استفاده کرد.
3-10-3-4- آزمون t
آزمون t برای نمونه‌های کوچک کاربرد دارد. توزیع t از بسیاری جهات شبیه توزیع نرمال است و زمانی که حجم نمونه به 30 برسد تقریباً با توزیع نرمال یکی می‌شود (حافظ نیا، 1387).
از آزمون t به منظور بررسی معنی‌دار بودن ضرایب محاسبه شده، ضرایب همبستگی و مدل های رگرسیونی استفاده می‌شود. به طور کلی آزمون معنی‌دار بودن روشی است که با بهره گرفتن از نتایج نمونه درستی یا نادرستی فرضیه H0 را در جامعه تعیین می کند. تصمیم درباره پذیرش و یا رد نیز بر اساس مقدار عددی تابع آزمون حاصل از داده‌های موجود انجام می‌شود. بر اساس این آزمون چنانچه سطح معنی‌داری محاسبه شده بیش از 5 درصد باشد، مقادیر محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار نخواهند بود.
به طور رایج در کلیه برآوردها، این آزمون برای بررسی معنی‌داری ضرایب مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این معنی که فرضیه H0، که صفر بودن ضریب و در نتیجه عدم تأثیر متغیر مستقل مربوطه بر متغیر وابسته در جامعه مورد بررسی می‌باشد را مورد آزمون قرار می‌دهد. در صورت رد فرضیه H0، فرضیه H1 که مخالف صفر است (یعنی اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته)، مورد پذیرش قرار می‌گیرد (گجراتی، 1387).
3-10-3-5- آزمون F فیشر
در معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه رابطه‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، باید تمام ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. با داشتن مدل رگرسیون چندگانه قاعده تصمیم‌گیری به صورت زیر می‌باشد:
H0= β2= … = 0 تمامی ضرایب شیب به طور همزمان صفر هستند
حداقل یکی از ضرایب شیب غیر صفر است β1 = β2= … ≠ 0 H1:
اگر در سطح اطمینان 95 درصد، آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون، بزرگ‌تر از مقدار F جدول باشد، فرض صفر رد می‌شود و در غیر این صورت فرض صفر رد نمی‌شود (بالتاجی، 2005).
3-11- روش جمع‌ آوری اطلاعات
در مرحله جمع‌ آوری ادبیات تحقیق از روش مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده است که با رجوع به کتاب‌های موجود و با بهره گرفتن از منابع و مقالات داخلی و خارجی درج‌شده در پایگاه‌های علمی معتبر صورت گرفته است. گردآوری اطلاعات مربوط به دادها مالی از طریق مراجعه به اطلاعات موجود و در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و با بهره گرفتن از گزارش نرم‌افزار ره آورد نوین 3 به انجام رسیده است.
3-12- خلاصه فصل
روش تحقیق علمی کلیه مراحل منظم گردآوری داده‌ها، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل منطقی آن‌ ها برای رسیدن به هدف تحقیق را در بر می‌گیرد که در این فرایند یک عمل یا یک موقعیت نامعین، مشخص می‌گردد. در این فصل روش شناختی تحقیق حاضر ارائه گردید؛ به طوری که ابتدا دلایل و مبانی تدوین فرضیه‌ها، فرضیه‌های تحقیق و سپس شیوه محاسبه متغیرها و سپس مدلهای آزمون فرضیه‌ها تشریح شد. مکان و دوره زمانی تحقیق، جامعه آماری و شیوه نمونه‌گیری از دیگر موارد بیان شده در این فصل می‌باشد. در نهایت چگونگی استخراج و آماده سازی اطلاعات و آزمون‌های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدلها و نرم افزارهای آماری مورد نیاز بیان شد. با توجه به مطالبی که در خصوص آزمون فرضیه‌ها و نحوه رد یا تأیید آن‌ ها بیان گردید، در فصل چهارم داده‌های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای نرم‌افزارهای Eviews، Stata و Excell مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و فرضیه‌ها آزمون می‌شوند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه
اساس و مبنای تصمیم گیری مدیران و سازمان ها در سطح خرد و کلان اطلاعاتی است که غالباً با بهره گرفتن از علم آمار و تحلیل داده ها در اختیار تصمیم گیران قرار می گیرد. به طور کلی داده ها نمایانگری از واقعیت ها و مفاهیم هستند. چنانچه داده‌ها بصورت واژه و نه به صورت ارقام به توصیف واقعیت‌ها بپردازد آنها را داده‌های کیفی می‌گویند. اینگونه داده‌ها از طریق مشاهده، مصاحبه، استخراج از اسناد و مدارک و امثال آن گردآوری می‌شود. تحلیل اطلاعات شامل عملیات متعددی است و شامل شرح و آماده سازی داده‌های لازم برای آزمون فرضیه‌ها و سپس تحلیل روابط میان متغیرها و بالاخره مقایسه نتایج مشاهده شده می‌باشد. در واقع هدف نهایی هر پروژه تحقیقاتی این فصل تحقیق می‌باشد. در این فصل ابتدا به نرمال بودن جامعه و بعد از اینکه نرمال بودن (نبودن) مشخص گردید به آزمون آماری (توصیفی و استنباطی) فرضیات پرداخته خواهد شد.
4-2- بررسی آمار توصیفی
جدول 4-1: آمار توصیفی هریک از متغیرهای استفاده شده در تحقیق

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

میانگین میانه مد حداقل حداکثر
میزان مالکیت نهادی 0.38 0.35 0.24 0.00 0.84