بررسی اثر تغییرات قیمت برق بر رفاه خانوارهای شهری در دهک ‌های مختلف درآمدی- قسمت ۷

زیر بخش‌های حمل‌ونقل

 

 

در صورت افزایش قیمت بنزین هزینه حمل‌ونقل بار بیشتر از حمل‌ونقل مسافر افزایش می‌یابد. ، کشش قیمتی بنزین در حمل‌ونقل جاده‌ای بار برابر ۰٫۲۷- و در حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر برابر ۰٫۱۵- و در بخش حمل‌ونقل هوایی کشش قیمتی سوخت جت نیز در بالاترین حد خود برابر ۰٫۲- بوده است.

 

 

در این پژوهش به بررسی آثار و تبعات هزینه‌ای تعدیل قیمت انرژی بر زیر بخش‌های حمل‌ونقل و همچنین، بررسی کشش‌های قیمتی انواع شبکه‌های حمل‌ونقل هوایی و جاده‌ای برای بررسی نحوه واکنش به تصحیح قیمت انرژی در قالب مدل داده-ستانده و با بهره گرفتن از داده‌های انرژی سال ۱۳۷۳ پرداخته‌ا شده است.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

مریدی
۱۳۸۵

 

 

تورم

 

 

اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سطح بازارهای بین‌المللی، بیش‌ترین تورم ایجادشده مربوط به هزینه ” میوه‌ها و سبزی‌های آماده ” در دهک دهم روستایی ( ۷۰۰ درصد ) و کمترین تورم نیز در هزینه‌های ” بهداشت و درمان ” در دهک ششم شهری ( ۳۶۰ درصد ) بوده است

 

 

در قالب مدل داده – ستانده در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” حذف یارانه‌های انرژی و ارزیابی آثار توزیعی آن (تحلیل داده – ستانده )” که در سال ۱۳۸۵ انجام شده است به بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سطح بازارهای بین‌المللی پرداخته شده است.

 

 

 

داوودی و سالم
۱۳۸۵

 

 

رفاه خانوارها دردهک های مختلف درآمدی

 

 

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رفاه نسبی از دست رفته دهک‌های پایین درآمدی از دهک‌های بالای درآمدی بر اثر افزایش قیمت بنزین بیشتر می‌باشد.

 

 

در این مطالعه به بررسی تغییر رفاه مصرف‌کنندگان دهک‌های مختلف درآمدی، ناشی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت بنزین با بهره گرفتن از دو معیار «تغییرمتعادل» و «تغییر جبرانی» طی دوره زمانی ۸۲ – ۷۵ بوسیله مدل تقاضای تقریباً ایده آل پرداختند.

 

 

 

کهن‌سال و همکاران
۱۳۸۶

 

 

رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی

 

 

بر اساس نتایج حاصل‌شده از این مطالعه ۵/۴۶ درصد از خانوارهای این استان خریدار خالص و ۵/۵۳ درصد فروشنده خالص گندم هستند. بر این اساس خانوارهای استان خراسان رضوی فروشنده خالص گندم بوده و در اثر افزایش قیمت گندم درآمد واقعی و رفاه خانوارهای این استان افزایش می‌یابد.

 

 

در این مطالعه به بررسی افزایش قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی از معیار نسبت منفعت خالص (NBR ) و برای برآورد تغییر در رفاه خانوارهای نمونه با روش تغییرات جبرانی استفاده شده است.

 

 

 

امامی میبدی و همکاران
۱۳۸۸

 

 

قیمت گاز مصرفی در بخش خانگی

 

 

نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از این است که متغیر دما تأثیرگذارترین متغیر در تعیین قیمت گاز در بخش خانگی در ایران می‌باشد.

 

 

در این تحقیق ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر تعیین قیمت گاز در بخش خانگی، این عوامل با بهره گرفتن از روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت‌بندی شده و سپس، به تعیین قیمت در استان‌های مختلف اقدام گردیده است.

 

 

 

منظور و همکاران ۱۳۸۸

 

 

تقاضای انرژی خانگی

 

 

نتایج این مطالعه، نشان میدهد تمامی متغیرهای  سیستم تقاضای تقریباً ایده آل، معنی‌دار بوده و علامت آن‌ ها به لحاظ نظری سازگار و قابل‌قبول است. کشش‌های درآمدی تقاضا همگی  مثبت‌اند. کشش‌های خود قیمتی منفی هستند، به طوری که برق و گاز طبیعی نسبت به قیمت، کشش‌پذیر و سایر فرآورده‌ها کم کشش‌اند.

 

 

در این مطالعه به مدل‌سازی تقاضای هر یک از حامل‌های انرژی به تفکیک برق، گاز طبیعی و سایر فرآورده‌ها (نفت سفید، نفت گاز و گاز مایع) در بخش خانگی ایران با بهره گرفتن از فرم تابعی انعطاف‌پذیر موضعی «سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) »، پرداختند. در این مطالعه برای تخمین این مدل از داده‌های سری زمانی سال‌های ۱۳۵۰-۱۳۸۴ استفاده شده است.

 

 

 

ترکمانی و دهقان پور
۱۳۸۸

 

 

تقاضای مصرفی خانوار شهری و روستایی

 

 

نتایج نشان می‌دهد، برای مناطق شهری گروه‌های مسکن، سوخت و روشنایی، تفریح، تحصیل و مطالعه و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای ضروری و پوشاک و کفش و بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و ارتباطات و سایر کالاها و خدمات متفرقه کالاهای لوکس تشخیص داده شده است. برای مناطق روستایی گروه‌های پوشاک و کفش و خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای ضروری و مسکن، سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان و تفریح و تحصیل و مطالعه کالاهای لوکس تشخیص داده شده است .

 

 

در این مطالعه رفتار مصرفی خانوار شهری و روستایی ایران با بهره گرفتن از داده‌های مخارج خانوار شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین برای تخمین از روش DMI به جای روش‌های مرسوم مورد استفاده در تخمین تقریب خطی الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل استفاده شده است.

 

 

 

شاه مرادی و مهرآرا (۱۳۸۹)

 

 

رفاه خانوار و بودجه دولت

 

 

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت تمامی حامل‌های انرژی باعث افزایش ۸ درصدی در شاخص بهای مصرف‌کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل‌ها باعث افزایش ۱۰۸ درصدی در شاخص بهای مصرف‌کننده می‌شود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت‌ها به میزان ۵۵/۲۹ درصد خواهد شد.

 

 

در این مطالعه با بهره گرفتن از روش داده- ستانده به بررسی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک‌های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با بهره گرفتن از تحلیل‌های داده- ستانده و جدول سال ۱۳۸۳ بانک مرکزی پرداخته شده است.

 

 

 

هادی زنوز و برمکی (۱۳۹۰

 

 

هزینه‌های بخش حمل‌ونقل و رفاه خانوارهای شهری

 

 

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد، با افزایش قیمتهای حاملهای انرژی هزینه‌ی استفاده از خودرو شخصی ۱۹۵ درصد و هزینه تولید خدمات حمل‌ونقل عمومی در شهرها ۶/۴۸ درصد افزایش خواهد یافت.

 

 

در این مطالعه تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه‌های بخش حمل‌ونقل و رفاه خانوارهای شهری در ایران با بهره گرفتن از دو مدل داده – ستانده (IO ) و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM ) مورد بررسی قرار گرفته است
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

مهرآرا و احمدی (۲۰۱۱)

 

 

تقاضای سوخت

 

 

نتایج تجربی حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد تمامی کشش‌های خود قیمتی منفی و در سطح معنی‌داری ۵٪ می‌باشد. کشش‌های خود قیمتی نفت گاز، بنزین و گاز مایع به ترتیب در حدود ۰٫۲۲- و ۱٫۰۱ – و ۳٫۵۸ – برآورد شد

 

 

در این پژوهش آنان با بهره گرفتن از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل به برآورد کشش قیمتی و درآمدی برای تمام سوخت موجود در بخش خودرو: بنزین، نفت گاز خودرو و گاز مایع (LPG) پرداختند

 

 

 

خلیلی عراقی و برخورداری(۲۰۱۲)

 

 

رفاه

 

 

رفاه خانوارهای ایرانی با افزایش ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصدی در قیمت حاملهای انرژی در صورتی که دولت ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ درصد درامد ۲۰ میلیاردی حاصل از حذف یارانه های انرژی را پرداخت نماید، افزایش خواهد یافت، در حالیکه اگر افزایش ۴۰۰ و ۵۰۰ درصدی اتفاق بیفتد با پرداخت ۲۰ یا ۳۰ درصدی از درآمد ۲۰ میلیاردی، رفاه خانوارها کاهش خواهد یافت.

 

 

در این پژوهش به بررسی تاثیرات رفاهی کاهش یارانه های انرژی در ایران بوسیله معیار تغییرات جبرانی با بهره گرفتن از آنالیز ارتباط بین مصرف انرژی و کالاهای انرژی و غیر انرژی و داده های هزینه بودجه خانوارها چرداخته شده است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *