جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل استاندارد بنتیس …

۲-۵) یافته های پژوهش
امروزه عملکرد سازمانها را نمیتوان صرفاٌ بر اساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد؛ زیرا پژوهشها نشان داده است، ارزش بازاری شرکتها و موسسات مالی را عمدتاٌ دارائیهای غیر مالی که به آنها داراییهای نامشهود یا سرمایه های فکری اطلاق میشود، تعیین میکند. بر این اساس این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: شرکت تراکتورسازی) صورت گرفته است تا با شناسایی میزان تاثیر اجزای سرمایه فکری و نقات قوت و ضعف آنها بتوان موجبات ارتقاء بر عملکرد سازمانی را در مورد نظر فراهم ساخت. بدین منظور فرضیات تحقیق بر اساس متغییرهای موجود تدوین گردید و مورد آزمون قرار گرفت.
۱-۲-۵) یافته های حاصل از توصیف نمونه پژوهش
در بخش تحلیل توصیفی داده های پژوهش به بیان توزیع فراوانی جنسیتی، سوابق کاری، سن، سطح تحصیلات نمونه مورد بررسی پرداخته شد و نتایج آن به شرح زیر میباشد:
از نظر وضعیت جنسیتی، ۹۶ درصد از مشارکتکنندگان در پژوهش مرد و ۴ درصد زن بودهاند.
از نظر وضعیت سوابق کاری پاسخگویان، ۲۵ نفر از پاسخگویان(۱۸درصد نمونه آماری) کمتر از ۵ سال سابقه کاری، ۷۴ نفر بین ۵ الی ۱۵ سال، ۴۱ بین ۱۵ الی ۲۵ سال، و ۰ نفر بیشتر از ۲۵ سال سابقه کار دارند.
از نظر وضعیت سنی پاسخگویان، ۲۵/۰ درصد از پاسخگویان کمتر از ۳۰ سال، ۵۳/۰ بین ۳۰ الی ۴۰ سال، ۱۵/۰ درصد بین ۴۱ الی ۵۰ سال و ۰۷/۰ درصد بیشتر از ۵۰ سال سن دارند.
از نظر وضعیت تحصیلی، که ۰/۰ درصد از پاسخگویان دارای مدرک دیپلم و پایینتر، ۰۳/۰ درصد دارای مدرک فوق دیپلم، ۶۶/۰ درصد دارای مدرک لیسانس و ۳۱/۰ درصد دارای مدرک فوق لیسانس میباشند.
۲-۲-۵) یافته های حاصل از شاخصهای توصیفی پژوهش
– بررسی وضعیت سرمایه فکری بطور خلاصه نشان می‌دهد که میانگین برابر ۴۱/۳، می‌باشد. با توجه به میانگین مشاهده شده جامعه بیشتر از حدمتوسط میباشد.
– وضعیت متغیر سرمایه انسانی نشان می‌دهد که بر اساس نمونه آماری مورد بررسی میانگین برابر ۴۶/۳، میباشد. با توجه به میانگین مشاهده شده جامعه بیشتر از حدمتوسط میباشد.
– وضعیت متغیر سرمایه ساختاری نشان می‌دهد که بر اساس نمونه آماری مورد بررسی میانگین برابر ۲۵/۳، کمترین مقدار برابر ۲۵/۲ و بیشترین مقدار برابر ۵۰/۴ است.
– بررسی وضعیت متغیر سرمایه ارتباطی، نیز بیانگر این است که میانگین برابر ۵۵/۳، می‌باشد. با توجه به میانگین مشاهده شده جامعه بیشتر از حدمتوسط میباشد.
– بررسی وضعیت عملکرد سازمانی نیز بیانگر این است که میانگین برابر ۰۴/۳، می‌باشد. با توجه به میانگین مشاهده شده جامعه بیشتر از حدمتوسط میباشد. میانگین عملکرد از منظر مالی برابر ۵۳/۳، میانگین عملکرد از منظر مشتری برابر ۰/۳، میانگین عملکرد از منظر فرایندهای داخلی برابر ۸۲/۲، و میانگین عملکرد از منظر رشد و یادگیری برابر ۸۰/۲، میباشد.
۳-۲-۵) یافته های حاصل از آزمون فرضیات پژوهش
فرضیه ۱: سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی تاثیر دارد.
طبق نتایج بدست آمده و با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی‌داری از ۰۵/۰، نتیجه می‌گیریم که تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی معنی‌دار می‌باشد. یعنی سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی تاثیر مثبت معنی‌داری دارد.
فرضیه ۲: سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی تاثیر دارد.
طبق نتایج بدست آمده و با توجه به بزرگتر بودن سطح معنی‌داری از ۰۵/۰، نتیجه می‌گیریم که تاثیر
سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی معنی‌دار نمی‌باشد. یعنی سرمایه انسانی بر
عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی تاثیر معنی‌داری ندارد.
فرضیه ۳: سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی تاثیر دارد.
طبق نتایج بدست آمده و با توجه به بزرگتر بودن سطح معنی‌داری از ۰۵/۰، نتیجه می‌گیریم که تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی معنی‌دار نمی‌باشد. یعنی سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی تاثیر معنی‌داری ندارد.
فرضیه ۴: سرمایه ارتباطی بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی تاثیر دارد.
طبق نتایج بدست آمده و با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی‌داری از ۰۵/۰، نتیجه می‌گیریم که تاثیر سرمایه ارتباطی بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی معنی‌دار می‌باشد. یعنی سرمایه ارتباطی بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی تاثیر مثبت معنی‌داری دارد.
با توجه به نتایج تحقیق تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن شامل سرمایه انسانی(مهارت و خلاقیت و توانایی انفرادی کارکنان واحد تجاری)، سرمایه ساختاری(ساختار داخلی واحد) و سرمایه ارتباطی(همه منابع پیوند یافته با روابط خارجی) بر عملکرد ارزیابی شد. لذا سرمایه انسانی در شرکت مورد بررسی معنادار نیست، بدین سبب با توجه به نتاج بدستآمده از نتایج تحقیقات غیوری مقدم و همکاران(۱۳۹۱)، چوو و همکاران[۷۶] (۲۰۱۱) و قربانی و همکاران(۱۳۸۹) در یک راستا میباشند، البته، با در نظر گرفتن این موضوع که تأثیر سرمایه انسانی فقط در سطح صنعت مورد نظر معنادار نیست. تأثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی معنادار نمیباشد، لذا با نتایج تحقیقات غیوری مقدم و همکاران(۱۳۹۱)، مدیشنز و همکاران[۷۷](۲۰۱۰)، زو و هان[۷۸](۲۰۱۱) در یک راستا میباشند، دوبارهکاری در تولید زیاد، کاغذ بازی و بروکراسی اداری زیاد و ارزیابی عملکرد کارکنان بشکل متوازن و قابل قبول در سازمان وجود ندارد از دلایل معنادار نبود مدل در رابطه با عوامل انسانی و ساختاری میباشد. تأثیر سرمایه ارتباطی بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی معنادار میباشد، بعبارتی بر عمکلرد سازمانی تاثیر مثبتی دارد، علت این امر ارائه خدمات پس از فروش بهتر میباشد که مشتریان از شرکت راضی هستند، و با نتایج تحقیقات فطرس و بیگی(۱۳۸۹)، محمدرضا یوسف(۱۳۸۹)، معمر زرنلر و سینکی گوزلو[۷۹](۲۰۱۰) در یک راستا میباشند، و در کل طبق نتایج تحققیق میتوان گفت که سرمایه فکری در شرکت تراکتورسازی بر عملکرد آن تاثیر مثبت و معناداری دارد، لذا نتایج تحقیقات کابریتا و بونتیس[۸۰](۲۰۰۸)، کیونگ تینگ و لین[۸۱](۲۰۰۹)، لو[۸۲](۲۰۱۲)، مجید احمدیان و رحیم قربانی(۱۳۹۲)، افجه و قادرپور(۱۳۸۹) در یک راستا میباشند.
۳-۵) پیشنهادات تحقیق:
بر اساس مجموعه اطلاعات بهدست آمده، میتوان گفت که عملکرد رهیافتی یک بعدی و یک جنبهای نیست، بلکه به تلاش برنامه ریزی شده و همهجانبه نیاز دارد. براساس یافته های تحقیق برای بهبود عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی باید موارد مهم و حیاتی زیر را بهطور جدی مورد توجه قرار داد:
بنابراین براساس اطلاعات بدستآمده، پیشنهاد میشود:
۱- برای تقویت هریک از اجزای سرمایه انسانی پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
– اندازه گیری مستمر سطح شایستگی کارکنان و استفاده از برنامههای بهبود کارکنان
– اندازه گیری مستمر عملکرد کارکنان در بازههای زمانی
– اندازه گیری مستمر رضایت شغلی کارکنان در بازه های زمانی و تجزیه وتحلیل این اطلاعات
– توجه به عوامل مؤثر بر ارتقای رضایت شغلی کارکنان از قبیل حمایتهای مادی و غیرمادی مانند ارائه پاداش، غنیسازی شغل و … .
– حمایت از ایدهها و نظرات ارائه شده در سازمان و تقویت فرهنگ حمایت از خلاقیت و ایدهپردازی در سازمان
– حمایت از کارگروهی و فرهنگ جمعگرایی در سازمان
– ارائه آموزشها، مشاورهها و فرصتهای سازمانی برای کمک به بهبود وضع آتی کارکنانی که دارای عملکرد مناسب هستند.
– جذب و استخدام افراد مستعد و توانمند در سازمان و سازگار با مأموریتها و اهداف سازمانی
– توجه به بحث جانشین پروری در سازمان جهت جایگزینی افراد مناسب به جای کارکنان شایستهای که سازمان را ترک مینمایند.
۲- برای تقویت هریک از اجزای سرمایه ساختاری پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
– قدردانی و پاداشدهی به کارتیمی و استفاده از معیارهای عملکردی تیمی
– دقت در گزینش و استخدام افرادی که دارای مهارتهای فنی، گروهی و تیمی باشند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.