بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۴

۵-۳- عوامل حفظ روابط سازنده اجتماعی ۸۳
۵-۳-۱- ادب در گفتار ۸۳
۵-۳-۱-۱- سکوت وکم صحبتی ۸۳
۵-۳-۱-۲- سنجیده سخن گفتن ۸۴
۵-۳-۱-۳- به موقع سخن گفتن……………………………………………………………………………….۸۴
۵-۳-۱-۴- راست گویی وصداقت…………………………………………………………………………..۸۵
۵-۳-۱-۵- پرهیز از سخن چینی ۸۶
۵-۳-۱-۶- پرهیز از غیبت ۸۷
۵-۳-۱-۷-توصیه به راز داری .۸۹
۵-۳-۲- توصیه به نیکی واحسان ..۹۰
۵-۳-۳- نیکخویی…………………………………………………………………………………………………..۹۲
۵-۳-۴- تواضع و فروتنی………………………………………………………………………………………..۹۳
۵-۳-۵- وفای به عهد………………………………………………………………………………………………۹۳
۵-۳-۶- عفو وبخشش……………………………………………………………………………………………..۹۵
۵-۳-۷- پرهیز از عیب جویی ۹۷
۵-۳-۸- خوشرویی وخوش اخلاقی ۱۰۰
۵-۳-۹- رعایت اعتدال………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۵-۳-۱۰- برطرف کردن غم واندوه………………………………………………………………………..۱۰۲
۵-۳- ۱۱پرهیز از مردم آزاری…………………………………………………………………………………۱۰۳
۵-۴- تأثیر پذیری سعدی از نهج البلاغه در مورد ارزش سخن……………………………………۱۰۴
۵-۵- توصیه به رفتار صحیح با مردم……………………………………………………………………….۱۰۴
۵۶– مصداق های روابط اجتماعی در زندگی روزمرّه ۱۰۵
۵-۶-۱-نحوه ارتباط با پدر و مادر ۱۰۵
۵-۶-۲- نحوه ارتباط با همسایگان ۱۰۷
۵-۶-۳- نحوه ارتباط با زنان ۱۰۸
۵-۶-۴- نحوه ارتباط با خویشاوندان…………………………………………………………………………۱۱۰
۵-۶-۵-ضرورت انتخاب دوست……………………………………………………………………………۱۱۱
۵-۶-۶- نحوه ارتباط با دوستان ۱۱۱
۵-۶-۷- نحوه ارتباط با یتیمان ۱۱۵
۵-۶-۸- نحوه ارتباط با بزرگان ۱۱۶
۵-۶-۹- نحوه ارتباط با معزولان…………………………………………………………………………….۱۱۸
۵-۷- موقعیّت شناسی از دیدگاه امام علی (ع) ۱۱۸
۵-۷-۱- هرسخن باید متناسب شأن گوینده باشد ۱۱۸
۵-۷-۲- جایگاه سؤال پرسیدن ۱۱۹
۵-۷-۳- جایگاه شِکوه کردن ۱۱۹
۵-۷-۴- در چه مکان هایی وبا چه افرادی رفت وآمد کنیم؟ ۱۱۹
نتیجه گیری……………………………………………………………………………..۱۲۰
فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………۱۲۱
فصل اوّل
اطلاعات مربوط به طرح تحقیق
اطلاعات مربوط به طرح تحقیق
۱-۱- موضوع
بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه
۱-۲-مقدّمه
ارتباط انسانها، سنگ بنای جامعه انسانی است و بدون آن هرگز فرهنگ و سایر نمودهای پیشرفت در جامعه انسانی پدید نمی آید. به درستی هر گاه انسان از جامعه جدا بشود و در تنهایی غوطه بخورد، با همان سرعت راه به سوی انحراف، اعتیاد و خودکشی می برد.
ارتباط از نظر لغوی واژه ای است عربی، از باب افتعال که در فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه استعمال می شود.
انسان ،عمده زندگی خود را در گروه های اجتماعی می گذراند و در مقام عضو خانواده یا همسایه یا عضو یک گروه خاصّ اجتماعی، اقتصادی، دینی و قومی و … بادیگر همنوعان خود در ارتباط و کنش متقابل است.
حتّی افراد هنگامی که از عضویت خود در گروه های اجتماعی آگاه نیستند، طوری می اندیشند و عمل می کنند که دست کم یکی از علّت های آن عضویت در گروه است، نوع لباسی که می پوشیم و نوع غذایی که می خوریم، اعتقادات و ارزشها، آداب و رسومی که از آن پیروی می کنیم همگی در نتیجه ارتباط با دیگران است.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *