بررسی سوالات هندسه کنکور

 

 

 

سوالات هندسه کنکور یکی از قدیمی ترین شاخه های ریاضیات است. کلمه هندسه در یونانی کلمات “زمین” و “اندازه گیری” را ترجمه می کند. مصریان یکی از این افراد بودند اولین تمدن ها برای استفاده از هندسه. مصریان برای اندازه گیری و بررسی از مثلث های قائم استفاده کردندزمین. مطالب مطرح شده در سوالات هندسه کنکور در بخشهایی مانند مهندسی ، معماری ، پزشکی ، پیش نویس ، نجوم و زمین شناسی کاربرد دارند. برای شروع این فصل در هندسه ، ما این کار را خواهیم کرد دو مفهوم اساسی را توصیف کنید که یک نقطه و یک خط هستند. برای نشان دادن یک خاصیت از یک نقطه استفاده می شود مکان در فضا در این بخش ، هر کاری که ما انجام می دهیم در دو بعد مشاهده می شود. به عنوان مثال ، می توانیم یک نقطه را در فضای دو بعدی ترسیم کنیم و آن را به عنوان نقطه A برچسب بزنیم. یک خط با دو نقطه مشخص تعیین می شود و از هر دو جهت تا بی عیبیت امتداد می یابد. اکنون فرض کنید که ما دو نقطه را در فضا مشخص نکنیم و آنها را به عنوان A و B برچسب بزنیم.

در سوالات هندسه کنکور ما می توانیم یک خط را عبور دهیم از طریق این نقاط در فضا و خط حاصل تصویر بعدی است. ما این خط را به عنوان AB برچسب گذاری می کند قطعه خط بخشی از یک خط است که بین دو نقطه قرار دارد. این دو نکته ارجاع شده است به عنوان نقاط انتهایی در شکل بعدی زیر ، تصویری از یک بخش خط وجود دارد. خواهیم کرد این بخش خط را به عنوان AB برچسب بزنید اکنون که به توصیف اولیه یک خط و بخش خط پرداختیم ، اجازه دهید از برخی خصوصیات استفاده کنیم فاصله تا و طول از دست رفته یک بخش. در مثال بعدی ما انتها را پیدا خواهیم کرد فاصله بین دو نقطه. برای یافتن فاصله های از دست رفته یک بخش خط ، از یک فرض استفاده می کنیم فرض اضافات قطعه نامیده می شود. یک نیم خط از نقطه ای به نام نقطه انتهایی شروع می شود و در جهت دیگر به بی عیبیت ادامه می یابد. نیم خطی که دارای نقطه پایانی در A است و به طور نامحدود از نقطه دیگری گسترش می یابد B نشان داده می شود توسط در اینجا مثالی از نیم خطی با نقطه پایانی A است که در صفحه قرار دارد.

در سوالات هندسه کنکور زاویه اتحادیه دو نیم خطی با یک نقطه انتهایی مشترک به نام راس است. زاویه را می توان با درجه و شعاع اندازه گیری کرد. در هندسه اقلیدسی زوایا اندازه گیری می شود در درجه و معمولاً کمترین زاویه ممکن ۰ درجه و بیشترین زاویه ممکن است ۱۸۰ درجه است بیایید در مورد چگونگی اندازه گیری زاویه ها با بهره گرفتن از درجه صحبت کنیم. رایج ترین روش اندازه گیری زاویه ها توسط زاویه سنج است. زاویه سنج ، که در زیر نشان داده شده است ، استفاده ابداعی از آن است اندازه گیری زاویه ها برای اندازه گیری زاویه با بهره گرفتن از زاویه سنج ، برش را بر روی زاویه قرار داده و به صف می روید همانطور که در نمودار بعدی نشان داده شده است ، نقطه مرکزی زاویه رو به بالا با راس زاویه قرار دارد. بعد ، شما در کنار زاویه ای قرار می گیرید که با پایه زاویه دار مرتب نشده است و اندازه گیری زاویه را از نقاله بخوانید.