بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۴

۶- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان ۱۱۷
فصل سوم: قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
مبحث اول: ترک انفاق اولاد ۱۲۴
گفتار اول: تعاریف ۱۲۴
۱- ترک ۱۲۴
۲- انفاق ۱۲۵
گفتار دوم: مصادیق نفقه ۱۲۶
۱- نفقه اقارب (اولاد) ۱۲۶
۱-۱- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترک نفقهی فرزند نامشروع ۱۲۸
۱ -۲- مجرمانه بودن ترک نفقهی فرزند نامشروع ۱۲۸
۲- ملاک تعیین مقدار نفقه اولاد ۱۲۹
۳- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق ۱۳۰
۳-۱- عجز معیشتی بزهدیده ۱۳۰
۴- ضمانت اجراهای حقوقی ترک انفاق ۱۳۱
۴-۱- الزام به پرداخت نفقه ۱۳۱
۴-۲- اقدام تأمینی قضایی جهت دفع نفقه ۱۳۱
۵- نفقات گذشته و آینده کودک ۱۳۲
۶- اثرات ناشی از ترک نفقه………………………………………………………………………….۱۳۲
مبحث دوم: خسارات ناشی از کودک آزاری ۱۳۴
گفتار اول : دیه و ماهیت حقوقی آن ۱۳۴
۱- نظریات دیه ۱۳۶
۲- دیه و مسئولیت مدنی ۱۳۷
۳- تطبیق قواعد دیه با قواعد مسئولیت مدنی ۱۴۲
۳-۱- موارد اختلاف دیه با مسئولیت مدنی ۱۴۲
۳-۲- موارد اشتراک دیه و مسئولیت مدنی ۱۴۴
گفتار دوم : ضرر و زیان های ناشی از آزار علیه تمامیت جسمانی ۱۴۴
۱- ضرر وزیان ناشی از صدمه بدنی…………………………………………………………………..۱۴۶
۲- ضرر و زیان های ناشی از صدمه به جسم.. ۱۴۷
۲-۱- ضرر وزیان ناشی ازهزینه معالجه ۱۴۷
۲-۲- ضرر و زیان ناشی از کار افتادگی ۱۴۷
۲-۳- ضرر و زیان ناشی از افزایش مخارج زندگی ۱۴۸
۲-۴- ضرر و زیانهای ناشی از مرگ ۱۴۹
۳- صدمات معنوی وارد بر شخصیت اطفال………………………………………………………۱۴۹٫
۳-۱- ممانعت از تحصیل کودک……………………………………………………………………………………….۱۵۰
۳-۲-بهره بر داری ازکودک…………………………………………………………………………………………….۱۵۰
۳ -۳- صدمات وارد بر حیثیت وآبرو…………………………………………..۱۵۱
۴- دلایل مطالبه خسارت مازاد بر دیه در صدمات معنوی و جسمی ۱۵۲
۴ -۱- بنای عقلاء ۱۵۳
۴ -۲- قاعده لاضرر ۱۵۳
۴- ۳- قاعده نفی عسر و حرج ۱۵۳
۴-۴- قاعده اتلاف ۱۵۴
۴-۵- رد استناد به قاعده تسبیب ۱۵۴
گفتار سوم: خسارت عدم النفع ۱۵۵
۱- ضرر ۱۵۵
۲- شرایط ضرر ۱۵۶
۳- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع ۱۵۶
۳-۱- طبق تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۵۶
۳-۲- خسارت ناشی از فوت منفعت عین ۱۵۶
۳-۳- نیروی کار صنعت گران و سایر افراد ۱۵۷
۳-۴- محرومیت از سود قابل وصول ۱۵۷
۳-۵- ضرر جسمی ۱۵۷
۳-۶- ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی ۱۵۷
۳-۷- ضرر احتمالی ۱۵۷
۳-۸- فعل زیانبار ۱۵۸
۴- خسارت عدم النفع و کودک آزاری ۱۵۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *