دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج …

 • سرمایه گذاری برای احداث و بهره برداری از کاربری های مذکور نیازمند سرمایه بالنسبه سنگین ثابت (هزینه تملک بنا- خرید تجهیزات فنی- ماشین آلات و …) و در گردش (هزینه آب، برق، انرژی، دستمزد و …) می باشد.
 • سازمان کارو نحوه فعالیت در این رده به دلیل تنوع اشکال فعالیت، از کارگاه های کوچک نیمه سنتی تا واحدهای مدرن تولیدی و تعمیراتی، دارای تفاوت های بارزی می باشند. سازمان تولید، فن آوری خط تولید، نوع ماشین آلات و تجهیزات تعمیراتی و … عامل اصلی تنوع واحدهای تولیدی و فنی- تعمیراتی در مقیاس شهری می باشد(یاری, ۲۰۱۱).
 • صنایع و خدمات فنی فرا شهری و ملی

  همان طور که در تشریح کاربری های تولیدی و خدمات فنی- تعمیراتی در رده های محله ای و شهری اشاره گردید، این گونه کاربری ها در رده محله ای درآمیخته و مختلط بوده، لیکن در رده شهری و به ویژه در، رده فرا شهری و ملی صنایع کلاً از خدمات فنی- تعمیراتی منفک شده است(همگروه, ۱۳۷۱).

  ویژگی های مکان گزینی

  مهم ترین وجه تمایز کاربری های فنی- تعمیراتی رده فرا شهری، بزرگی ابعاد و اندازه کالبدی این گونه کاربری ها، از سویی و آثار ترافیکی و آلودگی های محیطی، از سوی دیگر می باشد. در واقع علل مکان گزینی و استقرار کاربری های فنی- تعمیراتی رده فرا شهری در حاشیه شهرها عدم سازگاری فعالیت های مذکور با
  می باشد. آسایش سکونتی از مهم ترین دلایل و ویژگی های مکان گزینی کاربری های فوق عبارتند:

  • مقیاس عملکردی و ضرورت دسترسی متقاضیان متنوع به این دسته از کاربری ها
  • مزاحمت های ناشی از نوع فعالیت با آسایش سکونتی و ترافیک شهری
  • نیاز به ابعاد و اندازه بزرگ کالبدی برای استقرار(همگروه, ۱۳۷۱)

  ترکیب کاربری ها

  نحوه فعالیت واحدهای خدماتی فنی- تعمیراتی به گونه ای است که نیاز به همجواری با فعالیت های
  مختلفی دارد. به همین دلیل واحدهای فنی- تعمیراتی معمولاً با واحدهای زیر همجواری دارند.

  • واحدهای ریخته گری و تراشکاری
  • آهنگری، پرسکاری و شاسی کاری
  • نقاشی، نجاری و اتاق سازی(حلوانی, ۱۳۸۶)

  توصیه های ویژه ساماندهی در شهرهای بزرگ

  • شهرهای بزرگدر تقسیمات اداری- سیاسی کشور عمدتاً مرکز استان هستند.
  • به دلایل مختلف این شهرها محل استقرار بیشترین واحدهای صنعتی و خدماتی (فنی) هستند.
  • به دلیل نرخ رشد جمعیتی بالا و توسعه سریع کالبدی و درآمیختگی شدید بافت های صنعتی با حوزه های سکونتی دارای بیشترین مشکلات می باشند.
  • استقرار واحدهای صنعتی و فنی- تعمیراتی به مراتب بیش از نیازهای محلی بوده که این ویژگی نشان دهنده مقیاس ملی فعالیت های صنعتی در این گروه شهرهاست.
  • هرگونه مداخله در زمینه ساماندهی، به دلیل مقیاس ملی صنایع و خدمات فنی، دارای آثار گسترده در زمینه های اشتغال، توسعه صنعتی، تولیدات و غیره می باشد.
  • به دلیل مقیاس ملی فعالیت های صنعتی و خدماتی فنی- تعمیراتی در شهرهای گروه یک و تبدیل آن ها
  • به قطب های صنعتی کشور، هرگونه مداخله در زمینه ساماندهی مستلزم برنامه ریزی در مقیاس ملی و
  • آمایش وهمکاری ارگان ها و سازمان های کشوری موثر در این زمینه می باشد.
  • بر این اساس و به دلیل تنوع فعالیت ها و درآمیختگی شدید صنعت شهر و ویژگی های منحصر به فرد هر شهر، ضرورت انجام مطالعات ویژه ساماندهی صنایع در چارچوب برنامه ملی توسعه صنعتی و توسعه پایدار وجود دارد.
  • برخی از شهرهای گروه یک دارای سابقه و قدمت ویژه شهر نشینی و محل استقرار صنایع سنتی و بافت های ارزشمند کالبدی بوده که لازم است ساماندهی آن با رویکردی اجتماعی، فرهنگی و تاریخی انجام پذیرد(مهدیزاده, ۱۳۷۹).
  این مطلب را هم بخوانید:
  پژوهش دانشگاهی - بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل ...

  طرح ها و برنامه های ساماندهی

  ویژگی ها و مشخصات

  این دسته از شهرها عمدتاً دارای صنایع کوچک و متوسط و مبتنی بر آن خدمات فنی- تعمیراتی متوسط می باشند. خدمات فنی- تعمیراتی در این گروه از شهرها، علاوه بر نیازهای خدماتی شهروندان، نیازهای فنی- تعمیراتی صنایع را نیز تامین می کنند.
  به دلیل ابعاد متوسط صنایع و خدمات فنی در این گروه شهرها، مدیریت شهری نقش اصلی را در
  ساماندهی صنایع و خدمات فنی برعهده دارند.
  علاوه بر این، روند توسعه صنعتی از یک سو و روند رشد جمعیتی و توسعه کالبدی شهری در این گروه از شهرها، از سوی دیگر اهمیت و نقش ساماندهی را برجسته تر می سازد. در حقیقت روند ساماندهی در این دسته شهرها می باید به سرعت انجام شده و مشکلات موجود را که با شتاب رو به فزونی است برطرف سازد(زیاری, ۱۳۷۲).

  الگوی سلسله مراتبی ساماندهی

  ساماندهی صنایع و خدمات فنی- تعمیراتی در این گروه از شهرها، برحسب سلسله مراتب نحوه استفاده و نحوه استقرار پیشنهاد شده است. سلسله مراتب مذکور دارای ویژگی های زیر است:

  • سلسله مراتب عملکردی، شامل خدمات فنی- تعمیراتی محله ای، شهری و فرا شهری
  • سلسله مراتب استقرار، شامل استقرار در محله، شهر و حومه شهر
  • سلسله مراتب کالبدی، شامل واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ(فرنهاد, ۱۳۸۱)
  • دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.