بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به …

  • بررسی میدانی از محدوده مورد مطالعه
  • بررسی نقاط قوت ، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای ناشی از آن
  • تهیه چک لیست ویژه شهروندان و سئوالات.
 • هدف از انجام این تحقیق، بررسی موثرترین موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده جهت انتقال به خارج شهر کدام است و چه راه حل های برای آن وجود دارد. بی توجهی در این امر و عوامل ناشی از آن به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های محیط زیست به علت کمیت گوناگون مواد و توسعه بی رویه شهرها ، محدودیت های وضع شده برای خدمات عمومی در شهرها و عدم تکنولوژی مناسب موجب مشکلات ویژه ای شده است که مورد توجه سیاست گذاران ، برنا مه ریزان و مجریان قرار گرفته است.با وجود مشکلات زیست محیطی که در شهرها شاهد هستیم روشن است که مشاغل آلاینده سهم بسیار عمده ای در این مورد ایفا می‌نمایند که تهدید بسیار عمده ای بشمار میروند که از طریق ارائه آموزشهای لازم به صاحبان این مشاغل بستر لازم برای خروج این مشاغل از شهرها و انتقال به فضای مناسب با توجه نوع فعالیت حائز اهمیت بسزایی می باشد. در این تحقیق روش های آموزشی به صاحبان مشاغل آلاینده متغیر مستقل و مشاغل آلاینده متغیر وابسته است. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می‌باشد. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از روش های آماری توصیفی و استنباطی (بر مبنای ویژگی متغیرها و بر اساس سطوح مقیاس) و بوسیله نرم افزار آماریspss تجزیه و تحلیل شدند

  جامعه آماری

  یک جامعه ممکن است نظیر جامعه بشری خیلی گسترده و وسیع باشد ولی در پژوهش از این گونه جوامع به علت نامحدود بودن آن ها کمتر استفاده می شود و به همین دلیل پژوهشگر سعی می کند که جامعه نامحدود را محدود کند . در این پژوهش در جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. نمونه مورد پژوهش شامل ۱۵۰ نفر از صاحبان مشاغل آلاینده می باشد.

  روش گردآوری اطلاعات

  اطلاعات مورد نیاز از طریق مشاهده و مصاحبه مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گرفته است. هم چنین مقالات، کتب، گزارشات و پایان نامه های موجود در کشور بررسی شده اند. از طرف دیگر با کلیه سازمان ها و نهادهای مرتبط با موضوع ساماندهی تعاملاتی برقرار گردیده و دیدگاه های آنها مستند سازی گردیده است. به منظور گردآوری اطلاعات، محقق با مراجعه به صاحبان مشاغل آلاینده که از قبل انتخاب شده بودند و با ارائه توضیحات لازم درباره‌ی پژوهش، پرسش‌نامه از پیش طراحی شده را به آنها ارائه دادند و از آنها خواسته شد با دقت و امانت به آنها پاسخ دهندازآزمودنی‌ها درخواست شد بعد از پرنمودن پرسش‌نامه، آن را در محل از پیش تعیین‌شده قرار دهند. برای تکمیل پرسشنامه ها، ابتدا اطلاعاتی درباره هدف های پژوهش، محتوای پرسشنامه و محرمانه بودن پاسخ ها به آزمودنی داده شد؛ سپس با در اختیار گذاشتن پرسشنامه از آنها خواسته شد به صورت دقیق به پاسخ گویی سؤالات بپردازند. اجرای این تست هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی امکان پذیر است. مراحل انجام این روش به ترتیب عبارتند از :
  با بهره گرفتن از۱- روش میدانی ۲- تهیه پرشسنامه ۳- بررسی موقعیت مکانی و حضور در محل ۴- تهیه چک لیست.

  ابزار گرد آوری اطلاعات

  یکی از رایجترین شیوه های جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه با جمعیت آماری است که محقق بوسیله آن اطلاعات مورد نظر را جمع آوری می کند ابزار غالب جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و از تکنیک مصاحبه نیز استفاده بعمل آمده است.
  باتوجه به ماهیت پژوهش از ابزار پرسشنامه به عنوان وسیله انداره گیری و جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است. ابتدا سوالات پرسشنامه با توجه به پژوهش ها و یافته های قبلی محققان در زمینه بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محیط زیست شهری جمع آوری و با توجه به محتوا و فرضیه پژوهش به سه دسته کلی تقسیم گردید و سپس با راهنمایی استاد راهنما تعداد سوالات به ۳۰ سوال بسته شد. ضمناً تعدادی سوال مرتبط با اطلاعات شخصی پاسخگویان نیز در ارتباط با فرضیه در پرسشنامه گنجانیده شد. برای بررسی آن از پرسشنامه ای که برای همین منظور طراحی شده است استفاده گردید. این پرسشنامه شامل ۳۰ سوال است که در پاسخ های مربوط پنج گزینه کاملا موافقم ، موافقم ، نظری ندارم،مخالم،کاملا مخالفم برای هر پرسش به عنوان پاسخ آورده شده است .

  روائی پرسشنامه

  روائی ، آن خصیصه ابزار و با روش جمع آوری داده ها است که با داشتن این خصیصه همان مقولاتی را تعیین می کند که برای تعیین مقولات طرح ریزی شده می باشد.
  در حقیقت روائی اصطلاحی است که به چگونگی پژوهش اهداف مورد نظر، پرسشنامه هاییک پژوهش
  اشاره می کند یعنی اینکه ، ابزار پژوهش تا چه مقدار آن چه را که باید بسنجد ، می سنجد. به تعبیر دیگر پرسشنامه های را می توان دارای روائی دانست که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . به همین منظور تعدادی از پرسشنامه ها به همراه اهداف و فرضیات تحقیق‌ دربین برخی از اساتید و کارشناسان توزیع گردید که پس از دریافت نقطه نظرات ، در تعدادی از سوالات اصلاحات لازم به عمل آمد و اطمینان حاصل شد که سوالات مطرح شده در پرسشنامه دقیقاً همان خصوصیات مورد نظر محقق را در تحقیق‌ اندازه گیری کرده است .

  پایائی پرسشنامه

  اعتبار، کیفیت ثبات وپایائی است که ابزار یا روش جمع آوری داده ها در طول زمان را نشان می دهد. به عبارت دیگر ثبات و پایائی آنچه را که به وسیله ابزار با روش تعیین می شود اعتبار نامیده می شود. یک آزمون در صورت دارای پایائی است که آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم می باشند . رابطه بین روائی و پایائی از این قرار است که یک آزمون پایا باشد تا بتواند روا باشد . اما روائی برای پایائی ضروری نیست . برای سنجش پایائی پرسشنامه این تحقیق‌ یک پیش آزمون انجام گیرد که در آن ۱۵ نفر از جامعه آماری تحقیق‌ به طور تصادفی انتخاب شده است ، سپس پرسشنامه های مورد نظر از طریق مصاحبه محقق با ایشان تکمیل گردید. پرسش های مورد نظر به کامپیوتر منتقل شده و از طریق نرم افزار آماری spss مورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه محاسبه و۷۸/۰ به دست آمد.

  روش های تجزیه و تحلیل داده ها

  در تجزیه و تحلیل داده‌ها، پس انجام مقدمات توصیفی داده ها ،از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. توصیف داده‌ها شامل جداول توزیع فراوانی، رسم نمودار، محاسبه‌ی شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و هیستوگرام بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخهی ۱۶ و برای رسم نمودار ها و جداول از نرم افزار EXCEL استفاده شده است. ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به توصیف متغیر های مربوطه و در انتها با بهره گرفتن از آمار استنباطی به آزمون فرضیه های این تحقیق پرداخته خواهد شد. و با آزمون T مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند

  تجزیه و تحلیل اطلاعات

  یافته های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق

  اطلاعات مربوط به صاحبان مشاغل آلاینده که این پرسشنامه را پر نموده اند، در جدول۴-۱ ، توزیع سنی صاحبان مشاغل آلاینده ، جدول ۴-۲ ، میزان تحصیلات صاحبان مشاغل آلاینده آمده است. همانطور که در این جداول می بینید بیشتر صاحبان مشاغل آلاینده میانسال۷۷ نفر، سپس جوان ۶۵ نفر و در نهایت کهن سال ۸ نفر هستند و بیشتر صاحبان مشاغل آلاینده دارای به ترتیب مدارک تحصیلی سیکل ۴۵ نفر، دیپلم ۴۰ نفر، ابتدایی ۲۷ نفر، کاردانی ۱۱ نفر، کارشناسی ۲۳ نفر و کارشناسی ارشد ۴ نفر می باشند.
  جدول‏۴-۱ توزیع سنی صاحبان مشاغل آلاینده

  سال مرد زن
  ۴۵-۲۵ ۵۷ ۸
  ۶۵-۴۶ ۷۲ ۵
  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.