بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، با …

 
 
قلمرو مکانی:
این تحقیق، در سطح شهر تهران، انجام خواهد شد و از نظرات استادان رشته های مدیریت دانشگاه های مختلف و نیز کارشناسان بخش صنعت، استفاده خواهد شد.
 
 
قلمرو زمانی:
محدودۀ زمانی این تحقیق، از زمان تصویب پروپوزال تا خرداد ۱۳۹۱ میباشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
 
مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده طی تحقیق پرداخته خواهد شد. لازم به ذکر است که در این مطالعه، برخلاف بسیاری از تحقیقات که از آزمونهای آماری مختلف بهره میگیرند؛ تنها از یک آزمون استفاده شده است و علت آن نیز به نوع تحقیق و روششناسی آن بازمیگردد.
همانگونه که در روششناسی اشاره شد ابتدا از طریق تکنیک دلفی، موانع فردی مربوط به ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با متخصصین بخش صنعت، شناسایی شده سپس از طریق آزمون فریدمن، به بررسی برابر بودن یا نبودن اهمیت آنها (رتبهای یکسان) پرداخته میشود و در صورتی که نتیجه آزمون، حاکی از برابر نبودن رتبها دهد بر اساس جدول رتبهای که نرمافزار ارائه میدهد اقدام به گزینش موانع عمده میگردد. این موانع دوباره در اختیار صاحبنظران قرار داده میشوند تا اقدام به تعیین راهکارهای هر مانع نمایند. در نهایت، برای دومین بار از آزمون فریدمن استفاده خواهد شد تا اینبار نیز برابر بودن یا نبودن رتبها مشخص گردد و در صورت برابر نبودن، راهکارها بر اساس میزان موفقیت احتمالی آنها مرتب شوند (میزان موفقیت احتمالی آنها پس از اجرا و پیادهسازی). آنچه که از این تحلیلها و نتایج این آزمونها بدست خواهد آمد «مهمترین موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با متخصصین بخش صنعت، و مهمترین موانع فردی ارتباط متخصصین بخش صنعت با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها» و «راهکارهای رفع هر یک از این موانع، به ترتیب میزان موفقیت احتمالی آنها در صورت اجرا و پیاده شدن» است.
 
ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
در این قسمت، به بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی صاحبنظران دو بخش «اعضای هیأت علمی دانشگاه ها» و «متخصصین بخش صنعت» پرداخته میشود تا با نگاهی به ابعاد مختلف آن، شناخت بهتری از وضعیت پاسخدهندگان به دست آید.
 
 
ویژگیهای جمعیتشناختی مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها
الف. توزیع فراوانی جنسیت پاسخدهندگان:
جدول۴ ـ ۱ ـ توزیع فراوانی جنسیت اعضای هیأت علمی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی
زن ۳ ۷/۹ ۷/۹
مرد ۲۷