منابع مقالات علمی : بررسی میزان ترکیبات فنلی و پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاه برگ بو- قسمت ۷

استخراج و آنالیز اسانس برگ گیاه برگ بو با بهره گرفتن از دستگاه GC/MS
اثر عصاره ی آبی برگ گیاه برگ بو بر میزان کلروفیل، کاروتنوئید و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز برگ گیاهچه های گندم و شاهی
فصل سوم
مواد و روش ها
۳-۱-جمع آوری و آماده سازی برگهای گیاه برگ بو
شاخه های گیاه برگ بو (Laurus nobilis L.) در مهر ماه ۱۳۹۲ از باغ گیاه شناسی ارم واقع در شیراز جمع آوری شدند. طبق شکل ( ۳-۱ ) این شاخه ها در بالاترین قسمت دارای غنچه و در قسمت میانه دارای میوه بودند. بدین ترتیب در پژوهش حاضر، شاخه های جدا شده از تنه ی اصلی گیاه را طبق داشتن یا نداشتن غنچه و میوه به ۳ قسمت تقسیم کرده ایم ( شکل۳-۲ ).
برگهای جدا شده از قسمت بالای شاخه که دارای غنچه بود را برگهای شاخه غنچه دار، برگهای جدا شده از قسمت میانه شاخه که دارای میوه بود را برگهای شاخه میوه دار و برگهای جدا شده از قسمت پایین شاخه که نه غنچه و نه میوه داشت را برگهای شاخه بدون غنچه و میوه نامیدیم. همانطور که واضح است بالاترین قسمت شاخه، جوان ترین برگها را داشته است.
برگها پس از جداسازی و شستشو، در دمای اتاق به دور از نور مستقیم خورشید به مدت ۵ روز خشک شدند. برگهای این گیاه بعد از خشک شدن، توسط آسیاب برقی به صورت پودر درآورده شد تا برای استخراج بهتر عصاره، سطح تماس آنها با حلال بیشتر شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

شکل ۳-۱-شاخه گیاه برگ بو

 

الف ب ج
شکل ۳-۲-قسمت های مختلف شاخه برگ بو، شاخه غنچه دار(الف)، شاخه میوه دار(ب)، شاخه بدون غنچه و میوه(ج).

۳-۲-عصاره گیری
۳-۲-۱-تهیه عصاره متانولی
مقدار یک گرم برگ آسیاب شده وزن و به درون ارلن فویل پیچ شده ریخته شد. سپس با اضافه کردن متانول ۱۰۰ درصد حجم محلول به ۳۰ میلی لیتر رسانده شد. درب ارلن بوسیله ی فویل بسته شد و به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق بر روی shaker قرار داده شد. پس از آن عصاره توسط کاغذ صافی واتمن شماره ی ۱ صاف شد. برای بررسی پتانسیل آنتی اکسیدانی، غلظتهای مختلفی از این استوک (stock) اصلی تهیه گردید.