مقاله دانشگاهی – بهینه سازی یادگیری از پیام‌های چندرسانه‌ای از طریق کمینه سازی بار شناختی نقش وجه …

به منظور بررسی تفاوت چهار گروه در دانش قبلی از آزمون تحلیل و اریانس (ANOVA) یک راهه استفاده شد. نتایج آزمون لوین حاکی از برقراری مفروضه همگنی واریانسها در بین چهار بود،ns ؛ ۱ >(76، ۳)F . به طور متوسط، دانش قبلی دانشآموزان پایین (۸۱/۱=SD و ۵۸/۴=M) بود و هیچ تفاوت معناداری بین گروه ها با توجه به دانش قبلی وجود نداشت،ns ؛ ۱ >(76، ۳)F. بر این اساس، میتوان اظهار داشت که گروه های کاربندی از لحاظ دانش قبلی معادل بودند و نتایج سایر آزمونهای آماری تحت تأثیر این متغیر مزاحم نیست. همچنین همبستگی بین عملکرد در پیش آزمون دانش قبلی و نمره ترکیبی آزمونهای یادسپاری و انتقال در پس آزمون معنادار نبود (ns ؛۰۷/۰=r). بنابراین، دانش قبلی در تحلیلهای بعدی مد نظر قرار نگرفت.
زمان‌های توقف بین قطعهها
چهل دانشآموزی که به گروه های یادگیرنده- سرعت منتسب شده بودند به طور متوسط در اولین قطعه از انیمیشن به مدت ۱۰ ثانیه توقف داشتند. در دومین قطعه هم به طور متوسط ۲۸/۵ ثانیه مکث کردند. در سایر قطعهها نیز مدت زمان توقف با یکدیگر متفاوت بود. طولانیترین زمانی که آنها در انیمیشن توقف داشتند ۴۰/۱۷ ثانیه در قطعه نهم بود و کوتاهترین زمان ۳۸/۴ ثانیه در قطعه یازدهم بود. لازم به یادآوری است که همه این ۴۰ دانشآموز گروه یادگیرنده- سرعت بعد از پایان یک قطعه و شروع مکث میتوانستند با کلیک بر روی دکمه نمایش قطعه بعدی را سریع شروع کنند.
به دنبال بررسی این مساله که آیا گروه های یادگیرنده – سرعت زمان متفاوتی را در مقایسه با گروه های سیستم -سرعت صرف یادگیری مطالب نمودند، از آزمونt تک نمونهای استفاده شد. قابل ذکر است که زمان کلی آموزش برای گروه های سیستم سرعت ۲۹۰ ثانیه (۲۰۵ ثانیه مربوط به طول قطعات و ۴۵ ثانیه زمان توقف بین قطعات) بود . زمان یادگیری برای دو گروه یاد گیرنده- سرعت به شرح زیر می باشد
جدول ۴-۳
آمارههای توصیفی مربوط به زمان (بر حسب ثانیه) توقف بین قطعهها در بین گروه های یادگیرنده- سرعت

گروه میانگین انحراف استاندارد کمترین زمان بیشترین زمان کجی کشیدگی
یادگیرنده- سرعت گفتاری ۷۵/۴۳۴ ۵۰/۱۸۸ ۲۷۹ ۸۱۰ ۳۷/۱ ۲۸/۰
یادگیرنده- سرعت متنی ۶۰/۵۰۷ ۵۰/۱۰۸ ۳۳۴ ۷۱۹ ۴۰/۰ ۲۹/۰-

نتایج آزمون t تک نمونهای حاکی از تفاوت معنادار زمان صرف شده برای یادگیری توسط گروه های یادگیرنده- سرعت و گروه های سیستم- سرعت میباشد؛۰۰۱/۰ >p ؛ ۳۳/۷ =۳۹t . چنان که از مقایسه میانگینها نیز پیداست گروه های یادگیرنده- سرعت به طور قابل ملاحظهای زمان بیشتری صرف یادگیری کردهاند.
علاوه بر این، به منظور بررسی این مسئله که آیا دو گروه یاد گیرنده- سرعت متنی و یاد گیرنده- سرعت گفتاری در زمان اختصاص داده شده به یادگیری تفاوت معنادار دارند یا خیر؟ از آزمون t برای مقایسه گروه های مستقل استفاده شد. با وجود حجم نمونه برابر نتایج آزمون لوین حاکی از عدم رعایت همگنی واریانس‌ها در این دو گروه است؛۰۴/۰ =p ؛ ۳۵/۴ =Fلوین. این نتیجه نشان میدهد که مفروضه همگنی واریانس ها رعایت نشده است اما مشکل چندانی برای تفسیر نتایج نداردو بهتر است نتایج آزمون t ولش به جای آزمون t استودنت معمولی تفسیر شود. با توجه به نتایج آزمون t ولش تفاوت دو گروه یادگیرنده- سرعت متنی و گفتاری در زمان یادگیری معنادار نمی‌باشد؛ ۱۴۵/۰ =p ؛ ۴۹/۱ =۳۶/۳۰t. ملاحظه میانگین‌ها نشان می‌دهد که هر چند گروه متنی(۵۰/۱۰۸=SD و ۶۰/۵۰۷=M) نسبت به گروه گفتاری (۵۰/۱۸۸=SD و ۷۰/۴۳۴=M) زمان (بر حسب ثانیه) بیشتری را به یادگیری اختصاص دادهاند، امّا تفاوت میانگین دو گروه به لحاظ آماری معنادار نیست.
همبستگی بین اندازه‌ها
نتایج ماتریس همبستگی حاکی از آن است دانش قبلی به جز با نمرات عملکرد در انتقال که در حد پایین است (۲۳/۰=r)، با هیچ اندازه دیگری همبستگی معناداری ندارد. این نتیجه تأییدی دیگری برای خارج کردن دانش قبلی از تحلیلهای آماری مربوط به فرضیه های پژوهشی است. دشواری در طی یادگیری با تلاش در طی یادگیری و دشورای و تلاش در آزمونهای یادسپاری و انتقال همبستگی مثبت معناداری نشان میدهد. تلاش در طی یادگیری با دشواری و تلاش در آزمونهای یادسپاری و انتقال همبستگی مثبت و با نمره های یادسپاری همبستگی منفی دارد. نمره های آزمون یادسپاری با نمره های آزمون انتقال همبستگی مثبت و با دشواری آزمونهای یادسپاری و انتقال همبستگی منفی معناداری دارد. چنانکه انتظار می رود بین دشواری یادسپاری و تلاش در یادسپاری همبستگی مثبت معناداری به چشم می خورد. همچنین همبستگی مثبت و معنادار و قابل توجهی بین دشواری یادسپاری با تلاش در انتقال و دشواری انتقال دیده میشود. در نهایت بین تلاش در هر دو آزمون یادسپاری و انتقال با یکدیگر و دشواری وتلاش در انتقال با یکدیگر همبستگی مثبت معناداری دیده میشود.
جدول ۴-۴
ماتریس همبستگی بین اندازه‌ها

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir