تأثیر گروه های مرجع بر سبک پوشش جوانان مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه سنگر- قسمت 25

3- بر اساس یافته های پژوهش حاضر در حوزه مراجع علمی- تحصیلی، معلمان با کمترین علاقه دانش آموزان همراه بوده و در هیچکدام از سه اولویت گروه مرجع آنها قرار نگرفتند به محققان بعد توصیه می شود به دلایل این پدیده بیشتر توجه کنند.
4- با توجه به اینکه در بخش گروه های مرجع غیر عضویتی، کنشگران عرصه های سینما و هنرپیشگی بیشتر مورد علاقه و توجه جوانان هستند، بهتر است برنامه ریزی های فرهنگی در قالب همین حوزه ها صورت پذیرد به این نحو که بر شخصیت هایی که ضمن مطرح بودن در این حوزه ها در عرصه های علمی و اخلاقی و… نیز سرآمد هستند، تأکید شود.

منابع و مآخذ

 

  • فارسی

1-آبرکرامبی، هیل و دیگران(1367)، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران، چاپخش.
2- آقا بخشی، حبیب(1377)، خانواده و اعتیاد، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 10.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
3- ببی، ارل(1379)، جامعه شناسی، علمی انتقادی، ترجمه محمد حسین پناهی، انتشارات باز.
4- ابراهیمی، قربانعلی؛ ضیاء پور، آرش(1391)، بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه ی فرهنگی بر مدیریت بدن، مطالعه تجربی جوانان شهر گیلان غرب، مجله جامعه شناسی كاربردی، سال بیست و سوم، شماره 45، بهار.
5- ابراهیمی، قربانعلی؛ بهنوئی گدنه، عباس(1389)، سرمایه فرهنگی، مدیریت ظاهر و جوانان ( مطالعه دختران و پسران شهر بابلسر)، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، شماره30، پاییز89.
6- الهی، محبوبه(1389)، لباس به مثابه هویت، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی، شماره 42، تابستان 89.
7- اشرفی، ابوالفضل(1379)، هویت اجتماعی و پیشگیری از انحرافات اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 11و12.
8- ایمانی پارسا، سید عباس(1384)، بررسی گروه های مرجع دانش آموزان دبیرستانی، پایانامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.
9- بشیریه، حسین(1379)، نظریه های فرهنگ در قرن بیستم، تهران، آینده پویان.
10- بوردیو، پیر(1390)، تمایز، ترجمه حسن چاوشیان، نشر ثالث، چاپ اول.
11- بوردیو، پیر(1381)، کنش های ورزشی و کنش های اجتماعی، ترجمه محمدرضا فروزنده، فصلنامه ارغنون، شماره 20.
12- توسلی، غلامعباس(1383)، تحلیلی از اندیشه پیر بوردیو درباره فضای منازعه آمیز اجتماعی و نقش جامعه شناسی، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 23.
13- جوادی یگانه، محمد رضا؛ کشفی، سید علی(1386)، نظام نشانه ها در پوشش، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، زمستان 86، شماره 38.
14- چاوشیان، حسن؛ آزادارمکی، تقی(1381)، بدن به مثابه رسانه هویت، مجله جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 4.
15- حسینی اصلی، غلامحسین(1389)، مصرف رسانه و گروه مرجع، پایانامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
16- حمیدی، نفیسه؛ فرجی مهدی(1386)، سبك زندگی و پوشش زنان در تهران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 1.
17- حمزه ای، محمد رضا؛ پاپ زن، عبدالحمید؛ شریفی، محمد امین(1389)، تعیین تفاوت های جنسیتی در گرایش به گروه های مرجع، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 8 شماره4.
18- ذکائی، محمد سعید(1381)، خرده فرهنگ، سبک زندگی و هویت، فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی، پاییز 81، شماره 20 و21.
19- رابرتسون، یان(1377)، درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، مشهد، آستان قدس رضوی.
20- رحمتی، محمد مهدی(1376)، جامعه شناسی ورزش: دیدگاه ها و نظریه ها، فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره 10-11، بهار و تابستان.
21- رفیع پور، فرامرز(1380)، آناتومی جامعه، تهران، سهامی انتشار.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
22- روشه، گی(1376)، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، عبدالحسین نیک گهر، تهران، تبیان.
23- ریتزر، جورج(1384)، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
24- ساروخانی، باقر(1375)، درآمدی بر دائره المعارف علوم اجتماعی، جلد 1 و 2، تهران، کیهان.
25- سیدمن، استیون(1387)، کشاکش آراء در جامعه شناسی، ترجمه هادی جلیلی، نشر نی.
26- شفیع آبادی، عبدالله(1372)، مبانی روانشناسی رشد، چاپ ششم، تهران، انتشارات چهره.
27- شفرز، برنهار( 1383)، مبانی جامعه شناسی جوانان، کرامت الله راسخ، تهران، نشر نی.
28- صبوری خسروشاهی، حبیب(1390) بررسی گروه های مرجع جوانان در شهر تهران، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال چهارم، شماره11.
29- صدیق سروستانی، رحمت اله؛ هاشمی، سید ضیاء( 1381) گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی، پاییز و زمستان 81، شماره 20.
30- عمید، حسن(1389)، فرهنگ فارسی، انتشارات اشجع، تهران.
31- فرگاس، جوزف.پی(1379) روانشناسی تعامل اجتماعی، خشایار بیکی و مهرداد نوبخت، تهران، ابجد.
32- قاضی طباطبائی، محمود(1374)، تکنیک های خاص تحقیق، تهران، پیام نور.
33- کوزر،لوئیس(1379)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
34- کوزر،لوئیس؛ روزنبرگ، برنارد(1378)، نظریه های بنیادی جامعه شناسی، فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نی.
35- گل محمدی، احمد(1381)، جهانی شدن، فرهنگ و هویت. تهران، نشر نی.
36- گولد، جولیوس؛ کولب، ویلیام(1376)، فرهنگ علوم اجتماعی، محمد جواد زاهدی مازندرانی، تهران، مازیار.
37- گیدنز، آنتونی(1379)، جامعه شناسی، منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
38- منادی، مرتضی(1385)، جامعه شناسی خانواده، تهران، نشر دانژه.
39- نیکزاد فرخی، مهرداد(1384)، تحلیل اجتماعی کنش های مصرفی،نامه پژوهش فرهنگی، سال هشتم، شماره 7.

    • انگلیسی

<b
r/></b

40-Dawson, E. & Chatman, E. (2001) Reference Group Theory with Implication for Information Studies: A theoretical Essay, Florida State University: Tallahassee, Florida, USA.
41-Marshal, H.W(1998), The effects of participation in sport during the last two years of high school, sociology of sport journal, no.10.
42-Merton, R.(1968)Social Theory and Social Structure, New york, Glencoe, Free press.
43- Nixon, Howard L. & Frey, James H. (1996) A sociology of Sport, wadsworth publishing Company.
44- Olin, Kalevi. Piri, Llpo, (1991) Use of Social Reference Groups in Sport Policy Making, international review for the sociology of sport, December, Vol.26 No.4
45- Paul N. Gooderham(1987),Reference Group theory and adult education, Adult education quarterly, vol.37, No.3.
46- Robinson, B. (2003),” Method of clothing and influence of body and appearance management. Department of Psychology, University of Gothenburg.
47-William O. Bearden & Michael J. Etzel(2001), Reference Group influence on product and brand purchase decision, journal of consumer research, Vol. 9.
ضمائم

ضمائم

 

 

 

 

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *