سامانه پژوهشی – تئوری نمایندگی مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران- قسمت 19

شاخص آماری

مقدار

شاخص kmo

0.665

آماره
آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی
احتمال

186.160
105
0.000

جدول 3-1 شاخص kmo و آزمون کرویت بارتلت
در خروجی تصویر داده شده از آنجا كه میزان  sig كمتر از 5 درصد می باشد بنابراین می توان چنین استنباط نمود كه در سطح خطای 5 درصد و یا سطح اطمینان 95 درصد فرض صفر تأیید نشده و فرض کافی بودن حجم نمونه تأیید می گردد. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که با این حجم نمونه انتخابی می توان نتایج تحقیق را قابل اتکا دانست. در صورتی که sig کمتر از 0.05 باشد وضعیت روایی مناسب تشخیص داده می شود. همچنین میزان عددی شاخص کایزن – مایر (kmo) از 0.6 بالاتر است که بیان کننده کفایت مناسب نمونه گیری می باشد.
3-8: متغیرهای تحقیق
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود. متغیرها شرایط یا خصایصی هستند که محقق آن را کنترل، دستکاری یا مشاهده می کند.
متغیرها بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارند به دو دسته تقسیم می شوند (خاکی،1378):
الف- متغیر مستقل ب- متغیر وابسته
الف- متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت و دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود.
ب- متغیرهای وابسته: متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است. یا متغیری که با تجزیه تحلیل متغیر وابسته و شناسائی عوامل مؤثر بر آن، می توان پاسخ ها یا راه حل هائی را برای مسأله شناخت.
3-8-1: متغیر مستقل
رویکرد عملی (non-Theoretical Approach): رویکرد عملی شامل تدوین نوعی تئوری است که ویژگی آن سازگار با روش های اجرایی و عملی دنیای واقعی است و از نظر راه‌حلهای عملی، پیشنهادی مفید می‌باشد. در اجرای این روش، اصول و شیوه‌های فنی حسابداری باید بر مبنایی انتخاب شوند که برای استفاده‌ کنندگان اطلاعات حسابداری سودمند و با توجه به فرایند تصمیم گیری، مربوط باشند. معنای سودمندی عبارت است از «خاصیتی که درخور یا مناسب چیزی باشد که هدفهای مورد نظر آن را تامین نماید یا فرایند تامین این هدفها را تسهیل کند» (گودرزی و محمودی،1389).
عمل گرایی (Pragmatic): عمل گرایی یا پراگماتیسم ،‌ارتباط نزدیکی با تجربه گرایی دارد. عمل گرا براین باور است که هر آن چه خوب عمل  می کند ، باید درست باشد. و هر آنچه که نمی تواند عمل کند ،‌ درست نیست. عملی بودن و قابل استفاده بودن معیارهای حقیقت هستند. فرد عمل گرا معتقد است اصول و یا استانداردهای حسابداری حاصل تجربه عملی  حسابداران است و محصول اشراق و  امثالهم نیست. تجربه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) وجوه اشتراک فراوانی دارند. هردو متکی به تجربه هستند و هردو ابزاری برای بررسی مسائل هستند. تجربه گرایی باور را به کمک تجربه کنونی می سنجد ، و عمل گرایی باورها را از طریق نتایج ناشی از آن ها در آینده مورد سنجش قرار می دهد (حساس یگانه، 1392).
تئوری تصمیم (Decision Maiking Process): یک چارچوب منطقی برای انتخاب بین دوره های مختلف که عواقب ناشی از این انتخاب کاملا شناخته شده است، فراهم می کند (Warner, 1968). پیترز معتقد است در صورتی نظریه های تصمیم گیری حسابداری و حسابرسی موجب بهبود عملکرد می شوند که در آن ها هم وظیفه و هم پردازشگر مشخص شود (Peters, 1993).
تئوری اعتبار اطلاعات مالی :(Credibility Of Financial Information) کلیه حسابرسان جهت تأیید اعتبار اطلاعات مالی ویژگی هایی را مورد بررسی قرار می دهند این ویژگی ها عبارتند از:
مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی.
قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن (کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل) و بی طرفانه بودن.
قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای کافی (اعتمادی و خلیل پور، 1385).
قراردادهای انگیزشی (Motivition): در این نوع قراردادها، پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملکرد وی دارد. این موضوع، انگیزه مدیر را برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده عملکرد افزایش می دهد. نوع پاداش اعطایی به مدیران ممکن است از نوع مالی (نظیر افزایش حقوق نقدی و سهام جایزه) یا از نوع غیر مالی (مثل ارتقاء شغلی یا خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب تر) باشد (نوروزی سیگارودی، 1391).
مسئولیت پذیری و پاسخگویی(Accountability and Responsibility): «پاســخگویی» و «مســئولیت پاســخگویی» دو مفهومی هســتند که با یکدیگــر ارتباط تنگاتنـگی دارند. پاســخگویی یعنـی ” الزام شــخص به دادن یک صورت حســاب یــا توضیح در برابــر عملکردش در مـورد مســئولیتـی که پذیرفته اســت” و”مسئولیت پذیری یک تعهد اخلاقــی یا قـانـونــی بـرای مراقبت از چیزی یا انجام وظیفه ای اســت که فرد مسئـول به واسطه ضرر یا قصوری که از وی سر زند، مستحق سرزنش خواهد بود”. پاســخگویی تعهدی برای جواب دادن راجع به مسئولیت محول شده است (کردستانی و نصیری، 1388).
شک گرایی (Doubt): برخی از فیلسوفان به شک گرایی (تردید گرایی) آن چنان بها می دهند که نمی خواهند چیزی را باور کنند. همواره این امکان وجود دارد که حقایق ادعا شده درست باشند. مونتاگوا : عقیده دارد که ذهن انسان نمی تواند در هر زمینه پژوهشی اطمینان کامل حاصل کند لیکن این امر منجر به تردید کامل نمی شود (حساس یگانه، 1392).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.