دسترسی متن کامل – تئوری نمایندگی مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران- قسمت …

تأییدپذیری (verification): تأییدپذیری، آن ویژگی اطلاعات حسابداری است که بدون آن انجام حسابرسی میسر نیست. اهمیت تأییدپذیری به دلیل ارتباط نزدیک آن با وجود تضاد منافع در فرایند گزارشگری است. ویژگی تأییدپذیری، اساساً با دسترسی به شواهد کافی مرتبط است و بر معتبر بودن اطلاعات مورد بررسی دلالت دارد.
فرضیه بیمه (Insurance Hypithesis): فرضیه بیمه در ارتباط با تبیین تصمیم مدیران برای استفاده از خدمات حسابرسی ارائه شده است. بر پایه ی این فرضیه، استدلال می شود که تقاضا برای خدمات حسابرسی با میزان دعاوی (ادعاهای) حقوقی که مدیران را تهدید می کند، رابطه ای مستقیم دارد (والاس، 1390).
بیمه مسئولیت حرفه ای (Insurance): بیمه از جمله بهترین ابزارها در برخورد با ریسک است. بنابراین، بیمه مسئولیت حرفه ای می تواند در امر مدیریت ریسک حرفه ای افراد، از جمله حسابرسان، کمک شایانی کند (امیرخسرو، 1384).
حاکمیت شرکتی (Corporate governance Theory): فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیکی که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک ها و مصرف مسؤلانه منابع است” (میرآقایی، 1391).
3-8-2: متغیرهای وابسته
تئوری نمایندگی (Agency Theory): برل و مینز (1932)، روس (1973)، جنسن و مکلینگ (1976) شکاف موجود میان مالکیت و کنترل را برجسته می کنند، وضیعتی که منجر به تئوری نمایندگی می شود. یکی از مفروضات مهم این تئوری تمرکز بر روی تضاد میان مدیر و نماینده می باشد. در نتیجه در تئوری مالی، فرض شده است که هدف سهام داران حداکثر کردن ثروت در بلند مدت می باشد و نمایندگان به حداکثر کردن منافع خود تمایل دارند، در حالی که تمرکز سهام داران بلند مدت و هدف نمایندگان کوتاه مدت می باشد و این به دلیل رسیدن به منفعت بالا حاصل شده است (Machado de Almeida,2014).
نظریه اطلاعات(Information Theory): که به عنوان نظریه ریاضی ارتباطی (Matematical Theory Of Communication ) معروف است، با ویژگی هایی چون قلمرو فوق العاده کلی، برخورد اصولی و پایه ای با مسائل و مشکلات و سادگی و استحکام نتایجی که به بار می آورد، توصیف شده است. نظریه اطلاعات در اصل، نظریه ای درباره انتقال علامت است (سورین و تانکارد، 1384). نظریه اطلاعات به کمیت، کدگذاری (نصب علائم) و انتقال اطلاعات از مبدأ به مقصد مربوط می شود. قسمتی از ایده اصلی این نظریه توسط نی کوئیست[57](1924) و هارتلی[58](1928) فرمول بندی شد و بعد از جنگ جهانی دوم این نظریه پیشرفت قابل توجهی کرد (میرزایی، 1385). اولین بار به وسیله کلود شانون[59](مهندس برق آمریکا) در سال 1948 مطرح شد.
3-9: جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات
در هر تحقیق متعارف، جمع آوری داده ها یکی از مهمترین برنامه هاست. در کار جمع آوری داده ها در هر تحقیق، نه تنها باید از چندین روش استفاده کرد، بلکه باید هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده و به درستی به کار برده شود (نوروزی سیگارودی،1391).
داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گردآوری و طبقه بندی گردیده و در بخش های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است:
منابع کتابخانه ایبرای تدوین مبانی نظری در فصل دوم از اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک در دسترس شامل کتاب ها، مقاله ها، گزارش های پژوهشی و پایان نامه های مرتبط با موضوع استفاده شده است.
پرسشنامه: روش مورد استفاده برای انجام این تحقیق شامل ارائه پرسشنامه هدفمند به حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اساتید حوزه حسابداری و حسابرسی دانشگاه ها (با توجه به اینکه آن ها در ایجاد و توسعه مفهوم و کاربرد حسابرسی در گیر هستند) می باشد. سوالات پرسشنامه به گونه ای طراحی شده است که متخصصان برای پاسخگویی از گزینه های (1- کاملاً مخالفم، 2- مخالفم، 3- نظری ندارم، 4- موافقم، 5- کاملا موافقم) استفاده کرده اند.
پرسشنامه های ارسالی و دریافتی به هر گروه به شرح زیر بودند:
از 292 پرسشنامه ی ارسال شده که داده های پژوهش را تشکیل می دهند، 211 پرسشنامه دریافت شد، که 171 مورد به صورت کامل تکمیل شدند (در جدول 3-2 و 3-3 دیده می شود). با توجه به تعداد پرسشنامه های به دست آمده و با در نظر گرفتن اینکه پرسشنامه های ناقص می توانند موجب تحریف نتایج آنالیز شوند، تصمیم گرفته شد تا کار فقط با پرسشنامه های کاملاً تکمیل شده انجام شود. 58% TR= نشان دهنده میزان علاقه یا ارتباطی که موضوع پژوهش برای مدیریت کسب و کار دارد، می باشد. بنابراین با توجه به روش ملهوترا و گروور (1998)، که این نویسندگان حداقل 22% =TR را ملاک قرار داده اند، می توان بیان نمود که میزان پاسخ این پژوهش در ارتباط با بازار ایران مورد قبول می باشد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

جدول 3-2 آنالیز کمی پرسشنامه ها
آنالیز شده حذف شده دریافت شده ارسال شده
171 40 211 292