فایل دانشگاهی – تئوری نمایندگی مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران- …

حسابرسان حرفه ای در ایران، حسابرسی را بر اساس تئوری نمایندگی تفسیر می کنند.
متخصصان حسابرسی در ایران وجود حسابرسی را براساس تئوری اطلاعات توضیح می دهند (اعتبار اطلاعات مالی).
3-12: روش تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون کفایت حجم نمونهبه منظور بررسی کافی بودن حجم نمونه برای اینکه اطمینان حاصل شد ک نتایج حاصل از آزمون فرضیات قابل اتکا می باشد از آزمون KMO استفاده شده است. در صورتی ک شاخص کایزن-مایر (KMO) از 0.6 بیشتر باشد می توان ادعا نمود که حجم نمونه کافی است و نتایج حاصل از تحقیق قابل اتکا می باشد.
آزمون آلفای کرونباخ: به منظور بررسی میزان پایایی تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. در صورتی که ضریب آلفای کرونباخ از 0.7 بیشتر باشد می توان ادعا نمود که پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.
به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در ارتباط با فرضیه ها از آزمون های زیر استفاده شده است:
آمار توصیفی: برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی داده ها شامل شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و انحراف معیار و … برای بررسی اینکه توزیع داده ها نرمال است، محاسبه گردید.
آزمون کولموگروف – اسمیرنوفبه منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است.
آزمون کای دوبه منظور تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون کای دو استفاده شده است. آزمون کای دو از آزمون‌های آماری ناپارامتری است. این آزمون برای تعیین رابطه بین متغیرهای کیفی مناسب می باشد.
جدول 3-6 آزمون کای دو
قاعده تصمیم گیری:
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف: اگر (Asym.sig> 0.05) فرض صفر تأیید می شود و می توان ادعا نمود که متغیرها تحقیق دارای توزیع نرمال می باشند.
آزمون کای دو: اگر سطح احتمال آماری بیشتر از 0.05 باشد (Asym.sig> 0.05) فرضیه صفر () پذیرفته و در غیر اینصورت رد می شود.
3-13: خلاصه فصل
در این فصل روش تحقیق مورد استفاده به تفصیل بیان شد. در این رابطه، انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل اصلی تحقیق، آزمون های مورد نیاز در خصوص داده ها و مبانی آماری مورد نظر برای آزمون فرضیه ها تشریح گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1: مقدمه
علم آمار شاخه‌ای مهم از دانش و معرفت بشری بیان می شود كه در پیشبرد سایر علوم، بویژه در مراحل تخصصی و تحقیقاتی نقشی بسیار مهم و تعیین‌كننده ایفا می نماید. بنابراین آمار پیش نیاز تصمیم سازی و تصمیم گیری است و برای تصمیم گیری بر اساس اصول علمی باید از علم آمار استفاده شود (نوروزی سیگارودی،1391).
به طور کلی، آمار دو نقش اساسی را ایفا می نماید،اول نقش توصیفی که وضع موجود را بیان می کند و تصویر عددی از وضعیت موجود ارائه می دهد و دوم کاربرد استنباطی است، که همراه با پیش بینی است، بنابراین تجزیه و تحلیل داده ها بخش مهمی از هر کار پژوهشی را تشکیل می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با توجه به ماهیت آن ها، روش های مختلفی وجود دارد که پژوهشگر باید به کاربرد و سنخیت این روش ها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاج ها و نتیجه گیری های معتبر و دقیقی را به عمل آورد (نوروزی سیگارودی،1391).
در این مرحله با بهره گیری از روش های آماری مناسب با روش تحقیق و نوع متغیر، داده ها جمع آوری، دسته بندی و تجزیه و تحلیل گردید و در نهایت فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای می باشد که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزار جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش شدند تا زمینه آزمون فرضیه ها فراهم آید.
4-2: مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق
داده های این بخش شامل اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق می باشد. این متغیرها در فصول قبل بیان شده است. در این بخش برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی داده ها شامل شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و انحراف معیار و … برای بررسی اینکه توزیع داده ها نرمال است، محاسبه گردیده و نتایج حاصل در جدول 4-1 درج شده است. همچنین در نمودار 4-1 فراوانی داده های پژوهش به صورت هیستوگرام نشان داده شده است.
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

متغیرهای تحقیق
تعداد مشاهدات حداکثر حداقل دامنه کشیدگی چولگی واریانس