تئوری نمایندگی مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار …

1

حسابرسان حرفه ای در ایران، حسابرسی را بر اساس تئوری نمایندگی تفسیر می کنند.

رد فرضیه

2

متخصصان حسابرسی در ایران وجود حسابرسی را براساس تئوری اطلاعات توضیح می دهند (اعتبار اطلاعات مالی).

رد فرضیه

4-6: خلاصه فصل
در این فصل پس از بیان آماره توصیفی متغیرها، نسبت به محاسبه متغیرها و انجام آزمون های آماری مورد نیاز برای سنجش چهار فرضیه تحقیق اقدام شد. در مورد هر فرضیه بر اساس نوع روش مورد استفاده، آزمون های متناسب با آن ها انجام و نتیجه گیری های لازم صورت پذیرفت.
در فصل پنجم تحقیق نتایج تحلیل های انجام شده و نیز پیشنهادهایی برای محققان آینده ارائه می گردد.
فصل پنجم
بحث،نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1: مقدمه
در فصل های پیشین، به بررسی مبانی نظری تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق پرداختیم. در این فصل، با توجه به اطلاعات فصل های قبل به نتیجه گیری، تحلیل و همچنین ارائه پیشنهادهایی برای محققین آینده می پردازیم. در حقیقت، این فصل به جمع بندی کلیه فصول پرداخته است.
5-2: خلاصه تحقیق
امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است. حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع. حسابرسی به عنوان توصیف فرایند ترتیبی کسب و ارزیابی شواهد و مدارک به منظور ارائه نظر مستقل در ارتباط با صورت های مالی بستر لازم را برای متخصصان فراهم می کند.
فلینت (1988) نیز نشان می دهد که حسابرسی یک ویژگی اساسی کنترل دولتی و خصوصی است و هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اخلاق عمومی است. او مفهوم گسترده ای از حسابرسی –نه محدود به حسابداری- پیشنهاد می کند که جنبه های مربوط به ارزش پول – اقتصاد، بهره وری و اثربخشی سالانه مدیریت سازمان– را مورد خطاب قرار می دهد و به عنوان مکانیسم کنترلی برای بررسی رفتار و عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود. به مانند موتز و شرف، فلینت نیز اخلاق را به عنوان عنصر کلیدی در حسابرسی مورد تاکید قرار می دهد.
تام لی (1986) بر چارچوب نظری حسابرسی در مفروضات با تاکید بر عمل حسابرس و جنبه های رفتاری حسابرسی پا فشاری می کند و نشان می دهد که در غیر این صورت کیفیت اطلاعات مالی سازمان های تجاری بدون تاییدیه معتبر نمی باشد.
در نتیجه، این نویسندگان، از طریق مفروضات اساسی، رفتاری و عملکردی سعی می کنند به ارائه حسابرسی با یک چارچوب منطقی و مفهوم قیاسی بپردازند که در آن مفروضات رفتاری – مربوط به اخلاق و استقلال – بیش تر از عملکرد و مفروضات اساسی مورد توجه قرار دارند.
با توجه به مطالب فوق مسأله اصلی تحقیق این است که:
آیا برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران می توان از تئوری نمایندگی استفاده کرد؟
5-3: فرضیه هاو نتایج بررسی مدل
هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این پرسش بوده است که، ” آیا برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران می توان از تئوری نمایندگی استفاده کرد؟” بر این اساس فرضیه های تحقیق تدوین گردید.
این تحقیق دارای دو فرضیه بوده است که در ادامه تشریح شده است.
فرضیه اول
مقدار آماره کای دو در سطح خطای 5درصد و سطح اطمینان 95 درصد، برابر با 29.477 است و با توجه به sig به دست آمده، فرض تحقیق رد شده است و حسابرسان تئوری نمایندگی را مبنای تفسیر حسابرسی نمی دانند.
فرضیه دوم
مقدار آماره کای دو در سطح خطای 5درصد و سطح اطمینان 95 درصد، برابر با 15.714 است و با توجه به sig به دست آمده، فرض تحقیق رد شده است و حسابرسان تئوری اطلاعات را مبنای تفسیر حسابرسی نمی دانند.
5-4: نتیجه گیری
توجیه نظری حسابرسی و ضرورت آن در جامعه امروزی، تا آن جا که در رابطه با آن آگاهی وجود دارد، موضوع تحقیق انجام شده در حوزه های تخصصی حسابداری ایران نبوده است. در سطح ملی، می توان تأکید کرد که در ایران قوانین قوی حسابرسی وجود دارد. متخصصان تمایل دارند به توجیه نظری کمتر اهمیت دهند و آن را به عنوان حسابرسی تعیین شده توسط قانون در نظر گیرند. این عامل برای توجیه ضرورت آن کافی می باشد. اگرچه تئوری نمایندگی بین مالکان و مدیران نوعی تعارض و تضاد به وجود می آورد که با گزارشگری مالی، تا حدی ، این تعارض یا تضاد کاهش می یابد اما با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق حسابرسان حرفه ای در ایران این تئوری را مبنای تفسیرات خود قرار نمی دهند.
نویسندگان مهمی در حسابرسی مانند موتز و شرف، تیلور و گلزن، والاس، لی، فلینت ، والدراما، کاستا، کوسرات، ویدینگتون و پانی و ریتنبرگ چه در بعد نظری و چه در بعد عملی آن، به طور صریح یا ضمنی، تئوری های توضیحی برای وجود حسابرسی در جامعه امروزی را نشان می دهند. این تئوری ها بر روی تئوری اطلاعات، تئوری حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی، فرضیه بیمه و تئوری انگیزه پایه گذاری شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است