منابع مقالات علمی : تاثیر نرخ ارز واقعی بر تحولات اشتغال ایران- قسمت 10

وجود خودهمبستگی مثبت
عدم قطعیت در مورد وجود خودهمبستگی مثبت
عدم وجود خودهمبستگی
عدم قطعیت در مورد وجود خودهمبستگی منفی
وجود خودهمبستگی منفی
اگر آماره دوربین – واتسون نزدیک به عدد 2 باشد، بیان‌گر عدم وجود خودهمبستگی در مدل است.
3-۶- مدل مورد استفاده در تحقیق
در این پژوهش، تخمین مدل های رگرسیون، از روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیع‌شونده استفاده خواهد شد. مدل تحقیق به صورت زیر تبیین می‌شود:
(3-21)
که در این معادله متغیرها به صورت زیر معرفی می‌شوند:
: عرض از مبدا
: ضرایب متغیرهای مستقل تحقیق
: لگاریتم اشتغال نیروی‌کار برای سال t
: لگاریتم نرخ واقعی ارز برای سال t
: لگاریتم تولید ناخالص داخلی برای سال t
: نرخ تورم برای سال t
برای بررسی پایایی متغیرها و نیز بررسی وجود همجمعی بین متغیرها، از آزمونهای دیكی–فولر تعمیم یافته استفاده به عمل خواهد آمد. بررسی روابط كوتاه‌مدت و بلندمدت مدل رگرسیونی توسط الگوی تصحیح خطا انجام خواهد گردید.
۳-۷- تحولات اشتغال در ایران
وجود آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل به منظور مطالعات بازار کار و بهره‌وری از اهمیت زیاد برخوردار است، ولی در ایران به دلیل فقدان آمارهای ثبتی چنین آمارهایی وجود ندارد و تنها در سال‌هایی که سرشماری و یا نمونه‌گیری انجام شده است، اطلاعات وجود دارد.مهم‌ترین منبع ارائه ی آمار در مورد اشتغال سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن است. اما تغییر در تعاریف اشتغال وبیکاری در سرشماری‌های مختلف، بازسازی آمار براساس تعاریف یکسان را ضروری می سازد.
به طور مثال در سرشماری سال 1355 شاغل به افرادی اطلاق شده است که حداقل 2 روز در هفته پیش از سرشماری به کار اشتغال داشته‌اند ولی در سرشماری سال‌های 1365 و 1375 ملاک شاغل بودن 8 ساعت کار یا بیشتر کار در هفته‌ی قبل از سرشماری است. حال آن‌که در سرشماری سال 1385 افرادی شاغل به حساب آمده‌اند که در هفته‌ی قبل از سرشماری حداقل یک ساعت کار کرده‌اند. در سرشماری سال 1365، گروه سنی 6 سال و بیشتر برای افراد شاغل در نظر گرفته شده ولی در سایر سرشماری‌ها، وضعیت اشتغال و بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است(فتحی، ۱۳۸۸). تحولات جمعیت فعال و شاغل ایران در فاصله‌ی سال‌های 85-1355 در جدول 3-2 آمده است.
جدول (3-2) جمعیت 10 ساله و بیشتر و نرخ مشارکت اقتصادی کشور بر حسب جنس (85-1355)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

سال جمعیت ده ساله و بیشتر جمعیت فعال از نظر اقتصادی جمعیت شاغل
مرد زن مرد زن
1355