تحقیق دانشگاهی – تاثیر نرخ ارز واقعی بر تحولات اشتغال ایران- قسمت 12

تحولات اشتغال در ایران نیز نشان می‌دهد که با توجه به تغییر تعاریف از جمعیت شاغل در طی سال‌های آمار گیری بخشی از افزایش جمعیت شاغل در این دوران به واسطه‌ی تغییر تعریف فرد شاغل است که از حداقل دو روز در هفته به حداقل یک ساعت کار در هفته تقلیل یافته است و این میزان افزایش جمعیت شاغل رابطهای با سیاست‌های بازار کار ندارد.
فصل چهارم:
تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه
در این فصل ابتدا با بهره گرفتن از آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته، پایایی و ناپایایی متغیر‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مرتبه انباشتگی متغیرها تعیین شود، یعنی آزمون ریشه واحد برای متغیرهای هر مدل آورده می‌شود. چنان‌چه متغیرها پایا نشدند، همین روند را برای تفاضل اول متغیرها ادامه خواهیم داد. در همین راستا برای درک بهتر رفتار متغیرهای تحقیق در طول دوره‌ی مورد بررسی، نمودارهای متغیرهای سری زمانی مربوط به اشتغال و اشتغال صنعتی (متغیرهای وابسته) و نرخ واقعی ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت، سرمایه‌گذاری و درجه‌ باز بودن تجاری (مجموع صادرات و واردات) ارائه خواهد شد. در ادامه با بهره گرفتن از نرم افزار  و مدل اقتصادسنجی  برای مدلهای تحقیق با متغیرهای وابسته (اشتغال کل و اشتغال صنعتی) به بررسی رابطه میان متغیرها در کوتاه‌مدت پرداخته می‌شود و معنی‌داری متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بعد از تخمین مدل‌ها با روش  ، برای درک بهتر روند تحقیق و ملموس‌تر شدن هر چه بیشتر مدل‌های تخمینی، نمودارهای مربوط به این مدل‌ها را که شامل نمودار باقیمانده‌های مدل رگرسیون و نمودار هیستوگرام باقیمانده‌ها هستند، بررسی می‌شوند. سپس با بهره گرفتن از آزمون‌های گرافیکی  و  ، به بررسی ثبات ساختاری مدل‌ها تخمین زده شده پرداخته می‌شود. در نهایت به برآورد ضرایب مدل‌های بلندمدت و برآورد الگوی تصحیح خطا  پرداخته می‌شود و به آزمون فرضیه‌ پاسخ داده خواهد شد.
4-2- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم‌یافته برای مرتبه انباشتگی متغیرها
برای آزمون ناساکنی بر اساس آزمون ریشه‌واحد دیکی-فولر فرض بر این است که سری زمانی مورد بحث دارای یک فرایند خودتوضیح مرتبه اول است و سپس فرضیه  بر آن اساس مورد آزمون قرار می‌گیرد.
به‌جز مورد نرخ تورم، بقیه متغیرها به صورت لگاریتمی در نظر گرفته شده‌اند. دلیل لگاریتمی کردن متغیرها برای این است که در تخمین مدل ضرایب مستقیماً به صورت کشش تعبیر و تجزیه و تحلیل گردد. نتایج آزمون ریشه‌واحد برای متغیرها در سطح، تفاضل مرتبه اول و مرتبه دوم متغیرها در جدول (4-1) نشان داده شده است:
جدول (4-1) آزمون ریشه واحد برای متغیرهای تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

نام متغیر آماره آزمون نتیجه
سطح تفاضل مرتبه اول
بدون روند با روند بدون روند با روند
LL لگاریتم اشتغال 9606/1- 5260/0- 5249/5- 7206/5- I(1)