مقاله علمی با منبع : تاثیر نرخ ارز واقعی بر تحولات اشتغال ایران- قسمت 15

با توجه به نمودار 4-3-2، مشاهده می‌شود که میزان اشتغال صنعتی در سال‌های انقلاب و جنگ با کاهش شدید مواجه بوده‌است ولی در سال‌های بعد از جنگ این کاهش جبران شده است. شایان ذکر است با توجه به این‌که جنگ و انقلاب تاثیر منفی عمده‌ای بر اشتغال کل نداشته‌است و با عنایت بر تاثیر منفی جنگ و انقلاب بر اشتغال صنعتی می‌توان نتیجه گرفت که طی دوران جنگ اشتغال در بخش‌های دیگر اقتصادی افزایش داشته است.
نمودار (4-3-2) سری زمانی لگاریتم اشتغال صنعتی ایران برای دوره‌ی زمانی 1387-1350
منبع: نتایج تحقیق
در نمودار 4-3-3 مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران از سال 1370 به بعد روند صعودی داشته است. با توجه به روند نامنظم صعودی تولید و روند منظم صعودی اشتغال انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت تاثیر تولید ناخالص داخلی بر اشتغال نامتقارن (یک دوره مثبت، یک دوره منفی) بوده ولی در بلندمدت این تاثیر مثبت شود.
نمودار (4-3-3) سری زمانی لگاریتم تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره‌ی زمانی 1387 – 1350
منبع: نتایج تحقیق
روند تحولات ارزش افزوده‌ی بخش صنعت نیز نشان می‌دهد که بعد از انقلاب و طی دوران جنگ میزان ارزش افزوده‌ی صنعتی در سال‌های جنگ و انقلاب به شدت کاهش داشته‌است. این روند بعد از سال‌های جنگ تقریباً افزایشی بوده ولی این افزایش روند نامنظمی داشته‌است.
نمودار (4-3-4) سری زمانی لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت ایران برای دوره‌ی زمانی 1387 – 1350
منبع: نتایج تحقیق
نمودار (4-3-5) روند سری زمانی لگاریتم نرخ واقعی ارز ایران طی دوره‌ی مورد بررسی را نشان می‌دهد. نرخ واقعی ارز تا دوره 1361 تقریباً روند صعودی داشته‌است ولی از این سال به بعد، این روند دارای نوسانات شدید و همراه با کاهش و افزایش بی‌نظمی است. با توجه به روند نرخ واقعی ارز که بسیار نامنظم است انتظار می‌رود که تاثیر این متغیر بر اشتغال بی‌معنی باشد.
نمودار (4-3-5) سری زمانی لگاریتم نرخ واقعی ارز ایران برای دوره‌ی زمانی 1387 – 1350
منبع: نتایج تحقیق
نرخ تورم در ایران طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی غالباً دو رقمی بوده‌ است بالاترین میزان تورم در سال 1374 (برابر با 49 درصد) تجربه شده است. روند این متغیر نیز نشان می‌دهد که این متغیر با اشتغال همسویی ندارد.
نمودار (4-3-6) سری زمانی نرخ تورم ایران برای دوره‌ی زمانی 1387 – 1350
منبع: نتایج تحقیق
میزان سرمایه‌گذاری بعد از انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی تقریباً ثابت مانده (همراه با کاهش و افزایش‌های خفیف) و روند صعودی خود را از سال 13۶۸ به بعد با آغاز اولین برنامه‌ی توسعه از سر گرفته است.
نمودار (4-3-7) سری زمانی لگاریتم سرمایه‌گذاری ایران برای دوره‌ی زمانی 1387 – 1350
منبع: نتایج تحقیق
روند درجه‌ی باز بودن تجارت نیز نشان می‌دهد که بعد از انقلاب و طی دوران جنگ میزان صادرات و واردات کشور ایران به شدت کاهش یافت ولی به رغم بالا رفتن حجم تجارت خارجی پس از پایان جنگ تحمیلی در سال 1367، در زمان افزایش شدید قیمت جهانی نفت، حجم تجارت خارجی به میزان قبل از انقلاب رسید. البته تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیز در این میان تاثیرات مخربی بر مبادلات تجاری کشور داشته است.
نمودار (4-3-8) سری زمانی لگاریتم درجه بازبودن تجاری ایران برای دوره‌ی زمانی 1387 – 1350
منبع: نتایج تحقیق
4-4- برآورد مدل‌های تحقیق
همان‌گونه که در فصل سوم به تفصیل توضیح داده شد، مدل‌های این تحقیق به صورت معادلات (4-1) و (4-2) می‌باشند:
(4-1) .
(4-2)
متغیرهای این مدل ها عبارتند از:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 : لگاریتم اشتغال  : لگاریتم اشتغال صنعتی
 : لگاریتم تولید ناخالص داخلی  : لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت